Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Podmínky

 1. I. Základní ustanovení
  1. Tyto Podmínky upravují pravidla používání internetového portálu www.exdrazby.cz uživateli v elektronických dražbách probíhajících na tomto portálu, realizovaných podle ustanovení §16a/b předpisu č. 418/2001 Sb. v aktuálním znění a navazujících právních předpisů a zákonů. Uživatelem se rozumí dražitel, ostatní účastník dražby a uživatel se základní registrací. 
  2. Dražba se řídí dražební vyhláškou a ta určuje její průběh. Dražební vyhláška má vždy přednost před dalšími podmínkami na portálu www.exdrazby.cz. V případě, že ustanovení těchto Podmínek neodpovídají dražební vyhlášce, má přednost znění dražební vyhlášky. Dražební vyhlášku vydávají dražebníci (exekutoři) a ti jsou pořadatelem dražeb.
  3. Elektronických dražeb na portálu www.exdrazby.cz se může zúčastnit právnická osoba se sídlem na území České republiky nebo fyzická osoba, která je zletilá a způsobilá k právním úkonům, přičemž právnické i fyzické osoby musí splňovat podmínky stanovené dražební vyhláškou, vztahující se ke konkrétní dražbě a podmínky stanovené příslušnými zákony České republiky.
  4. Podmínkou účasti na elektronické dražbě provozované na portálu www.exdrazby.cz je registrace uživatele na portále www.exdrazby.cz a zřízení uživatelského účtu. Při registraci je uživatel povinen seznámit se s těmito Podmínkami a při odeslání registračního formuláře potvrdit, že s těmito Podmínkami souhlasí a zavazuje se nimi řídit. Odesláním registračního formuláře zároveň uživatel souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zněním  zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v rozsahu registrace portálu u ÚOOÚ pod č. 00042980.
  5. Dražitel a ostatní účastník dražby je povinen si prostudovat dražební vyhlášku a doložením svojí totožnosti a složením dražební jistoty dražitel dává na vědomí, že se seznámil se zněním dražební vyhlášky. 
  6. Nápověda nejsou podmínky dražby, jedná se pouze o informativní text, který se může, ale nemusí shodovat s dražební vyhláškou.
  7. Tyto Podmínky může Společnost měnit bez předchozího upozornění, a to se souhlasem nebo bez souhlasu registrovaných uživatelů (dražitelů, ostatních účastníků dražby, základně registrovaných). Podmínky nabudou platnosti dnem zveřejnění na portálu www.exdrazby.cz a jejich změna nebude mí vliv na již probíhající dražby. 
 2. II. Další podmínky (registrace, dražba, informace)
  1. U registrace zadá uživatel své uživatelské jméno (emailová adresa) a zvolí si heslo pro přístup na portál www.exdrazby.cz jako unikátní identifikátor. Uživatel je povinen chránit heslo před jeho možným zneužitím. 
  2. Registraci dražitel, ostatní účastník, uživatel se základní registrací na portálu www.exdrazby.cz  dává souhlas k zasílání informačních emailů (newsletter) a emailových upozornění z dražebních portálů Společnosti. Zasílání informačních emailů a upozornění může uživatel deaktivovat na svém uživatelském účtu.
  3. Z bezpečnostních důvodů může být registrovaný a využívat portál www.exdrazby.cz z jednoho stroje (počítač, tablet, apod.) pouze jeden dražitel, základně registrovaný nebo ostatní účastník dražby. Rovněž může být dražitel, základně registrovaný nebo ostatní účastník dražby registrován pouze s jednou emailovou adresou.
  4. Pro účast v dražbě je nutné před zahájením dražby v termínech a způsobem daným dražební vyhláškou přihlásit se k dražbě, doložit svou totožnost a složit dražební jistotu. O splnění těchto podmínek je dražitel informován na svém uživatelském účtu. Pokud nejsou všechny podmínky včas (před zahájením dražby) splněny, účast v dražbě není možná.
  5. V průběhu dražby, od okamžiku zahájení dražby, jenž je stanoven v dražební vyhlášce a uveden u  dražby, až do skončení dražby, může dražitel přihazovat a tím činit svá podání. Dražitelé jsou svými podáními (příhozy) vázáni, učiněné podání (příhoz) nelze vzít zpět. Pro potvrzení nejnižšího podání může být obvykle příhoz ve výši 0 Kč, další příhoz je ve stanovené minimální výši (minimální příhoz), vyjma příhozu dražitele s předkupním právem, který může nabízené podání pouze dorovnávat příhozem 0 Kč. Rovněž to platí u dražitelů v případě, že exekutor akceptuje stejné podání a následně rozhodne o vydražiteli losováním. Dražební vyhláška může stanovit tyto podmínky dražby jinak, jelikož výši prvního příhozu, výše minimálního příhozu, předkupní právo a losování je upraveno v dražební vyhlášce každé konkrétní dražby.
  6. V průběhu dražby je dražitel povinen aktualizovat webovou stránku dražby kliknutím na odkaz “Obnovit seznam příhozů”, aby měl k dispozici aktuální výši podání a příhozu, jakožto i stav dražby. V případě, že bude příhoz/podání učiněn v posledních 5 minutách stanoveného trvání dražby, stanovený čas konce dražby se automaticky prodlužuje o 5 min. od okamžiku posledního učiněného podání a tento krok se opakuje, pokud neuplyne  5 min. bez učinění dalšího podání. Časový limit, zbývající do ukončení dražby, je zobrazen na detailu dražby.
  7. Čas serveru – čas portálu je rozhodující pro přiznání příhozu/podání v dražbě. Nemusí souhlasit s časem dražitele, ve kterém podal dražitel příhoz/podání na svém stroji (počítači, tabletu, atd.). Čas, který zaznamená portál  (server) je jediný čas, který lze v dražbě uznat. Společnost negarantuje rychlost připojení jednotlivých registrovaných uživatelů, ani rychlost reakce kliku zobrazeného na počítači dražitele a jeho promítnutí do systému elektronických dražeb a konkrétní dražby, jíž se dražitel účastní. Společnost neodpovídá za výpadky či omezení dostupnosti telekomunikační sítě, sítě elektronických komunikací (internet), jejichž prostřednictvím se uskutečňuje přenos dat, za rychlost přenosu dat a její případné snížení, za spolehlivost a funkčnost sítě elektronických komunikací a za chyby vzniklé v důsledku poruch či ztrát při přenosu dat, a to jak na straně dražitele (a registrovaného uživatele), tak na straně Společnosti.
  8. Po skončení dražby může dražitel nebo ostatní účastník dražby podat námitku, a to formou a v termínu jak stanoví dražební vyhláška. Námitka může být podána i elektronicky formou odeslání formuláře na webové stránce dražby, pokud tak dražební vyhláška dovoluje. Námitka je posílána přímo dražebníkovi, tj. příslušnému exekutorovi a o akceptaci námitky rozhoduje výhradně exekutor. O zveřejnění vydražitele, o zaplacení nejvyššího podání (výsledné ceny) a o vrácení dražební jistoty dražitelům rozhoduje rovněž exekutor.
  9. Osoba, která se jakýmkoliv způsobem bude pokoušet ovlivnit dražbu - například nátlakem, pokusem o získávání nedovolených informací o dražbě, či jinak, bere na vědomí, že o ní bude veden záznam, který bude sloužit pro potřeby dražebních portálů a dražebníků. Společnost upozorňuje uživatele systému elektronických dražeb, že jakékoli zneužití tohoto systému může být posuzováno jako trestný čin. Společnost dále upozorňuje, že nenese odpovědnost za jednání uživatelů portálu www.exdrazby.cz.
  10. Na portálu www.exdrazby.cz nebudou sdělovány účastníkům dražeb, ani jiným dotazovatelům (telefonicky/mailem/osobně) citlivé informace, týkající se dražby, například počet dražitelů, osobní údaje dražitelů (a ostatních registrovaných uživatelů), zda byla a kým podána námitka, apod.
  11. Jako většina stránek na internetu, i my využíváme tzv. cookies, které nám pomáhají anonymně analyzovat, kdo k nám zavítal a co jej zajímá. Použití cookies je možné zakázat v nastavení internetového prohlížeče. Náš web používá funkci Google Remarketing, která umožňuje oslovovat s cílenou reklamou uživatele, kteří v minulosti zavítali na náš web. Dodavatelé třetí strany (včetně společnosti Google) mohou zobrazovat naše reklamy na různých stránkách na internetu. Tuto funkci můžete zakázat v nastavení u společnosti Google http://www.google.com/settings/ads.
  12. Platnost prokázání totožnosti konvertovaným dokladem platí obvykle 1 rok jestli není uvedeno jinak v dražební vyhlášce.
 3. III. Pojmy
  1. Dražební portál - jsou internetové stránky, na kterých jsou informace, týkající se dražeb, a kde probíhají elektronické dražby.
  2. Dražební portály - jsou webové portály ve vlastnictví společnosti je INTERNET - DATA - SERVICE. CZ s.r.o., jejích mateřských a dceřiných společností a/nebo dceřiných společností mateřských společností. Provozovatelem portálu www.exdrazby.cz je INTERNET - DATA - SERVICE. CZ s.r.o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha 3 – Žižkov, IČ: 24184756, vedená u rejstříkového soudu v Praze, pod spisovou značkou C. 186581 (dále jen Společnost).
  3. Server - je technické zařízení, na kterém běží internetová aplikace portálu.
  4. Stroj dražitele (ostatního účastníka, základní registrace) – je počítač, tablet, či jiné zařízení, prostřednictvím kterého se připojí k portálu www.exdrazby.cz .
  5. Dražebník  - je osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné oprávnění. Pro portál www.exdrazby.cz je myšleno exekutor.
  6. Dražitel - je registrovaný uživatel, který splnil podmínky pro účast v elektronické dražbě tím, že je přihlášen k probíhající dražbě, má ověřenou totožnost a složil dražební jistotu a u kterého zároveň nejsou dány překážky, vylučující účast v elektronické dražbě.
  7. Uživatel se základní registrací - je registrovaný uživatel, který může využívat portál www.exdrazby.cz pro získávání informací o dražbách, pro sledování konkrétní dražby na svém uživatelském účtu a přihlášení se k odběru informačních emailů.
  8. Ostatní účastník dražby - je registrovaný uživatel, který může využívat portál www.exdrazby.cz stejně jako uživatel se základní registrací, navíc po ověření totožnosti může sledovat průběh dražby a podávat námitky, nikoliv však činit podání/příhozy. Může jím být oprávněný, povinný, manžel/ka povinného, atd. - viz §3 zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách ve znění pozdějších předpisů.
  9. Dražba – je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby.  Elektronická dražba probíhá na portálu www.exdrazby.cz za účasti ověřených dražitelů na dálku, kteří činí příhozy/podání dle podmínek, v čase a způsobem stanovenými v dražební vyhlášce. Příklepem exekutora přejde vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby na dražitele s nejvyšším podáním za splnění všech stanovených podmínek. Na základě rozhodnutí dražebníka (exekutora) může být dražba před zahájením ukončena (zrušena) či odročena.
  10. Podání – je  nabídka dražitele, učiněná v průběhu elektronické dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání; další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz (stanoven v dražební vyhlášce a uveden v detailu dražby), není-li stanoveno jinak. Podáním se rozumí celková nabízená cena.
  11. Příhoz - je rozdíl mezi novou nabídkou ceny (podáním) a dosavadní nejvyšší nabídkou (posledním podáním). Jeho minimální výše je stanovena v dražební vyhlášce a v detailu dražby. První příhoz může být 0 Kč, jako potvrzení vyvolávací ceny. Každý další příhoz navyšuje předešlou cenu (podání), tedy příhoz je částka, o kterou je navýšeno předešlé podání.