Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id 1/2 bytu v hl.m. Praze

1 200 000,-Kč

Vloženo: 20.12.2016 11:25 | Číslo dražby: 38341

Dražba začala 25.01.2017 09:30:00 Dražba skončila 25.01.2017 10:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
009 ED 00005 / 16 - 12
Počáteční cena:
1 200 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 800 000,-Kč
Dražební jistota:
200 000,-Kč
Kraj:
Praha
Okres:
Praha 6
Město:
Praha 6
Ulice:
Laudova 1007/21
GPS souradnice:
50.0676939, 14.3120550
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

není pořádána

Popis předmětu dražby

id ½ na jednotky č. 1007/6 (způsob využití: byt), vymezené v budově č.p. 1006, 1007 a 1008 v části obce Řepy

Jednotka je situovaná v 3. patře budovy č.p. 1006, 1007, 1008 postavené v roce 1982 na sídlišti Řepy. Budova má celkem 8 nadzemních podlaží, jedno podzemní. Okna plastová, fásáda zateplena v roce 2005.

Dispozice 3+1, umakartové jádro, tapety, malba, PVC podlahy, vytápění i ohřev dálkové, litinové radiátory.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Ing. Josef Cingroš
Bohunická 728/24a
Brno - Horní Heršpice
619 00
tel: 543 255 504
email: zde
dat. schránka: fv5g79t odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Informace o řízení

Dobrovolná dražba vedená pod sp.zn. 009 ED 5/16 u Exekutorského úřadu Brno-město, soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše na základě návrhu soudního komisaře a smlouvy o provedení dobrovolné dražby ze dne 12.12.2016 uzavřené mezi soudním exekutorem a soudním komisařem, jako osobou oprávněnou disponovat s věcí, kterým je Mgr. Jana Večerníková, notářka, se sídlem Kafkova 605/16, 16000 Praha jako soudní komisař, pověřený k provedení úkonů v dědictví po zůstaviteli Zdeňku K a p o u n o v i , nar. dne 09.05.1952, posl. bytem Praha 6, Dejvice, Eliášova 274/4, zemřelém dne 20.04.2009, které je likvidováno z důvodu předlužení

Předmět řízení:

id ½ na jednotky č. 1007/6 (způsob využití: byt), vymezené v budově č.p. 1006, 1007 a 1008 v části obce Řepy, umístěné na pozemcích p.č. 1142/27, p.č. 1142/28 a p.č. 1142/29, včetně podílu ve výši 755/70570 na společných částech budovy č.p. 1006, 1007 a 1008 a na pozemcích p.č. 1142/27 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1142/28 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 1142/29 zastavěná plocha a nádvoří, to vše v katastrálním území Řepy, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Řepy, obec Praha, a to na listech vlastnictví č. 2188 (jednotka) a č. 1165 (budova spolu s pozemky), včetně podílu ve výši ½ na všech součástech a příslušenství

2. Rozhodnutí a oznámení dle ustanovení §336i odst. 2 o.s.ř.

Vyhlašuje se toto usnesení, proti němuž není odvolání přípustné:

I. Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě.

II. Soudnímu exekutorovi nebylo do zahájení dražebního jednání oznámeno žádné další věcné břemeno, výměnek anebo nájemní, pachtovní či předkupní právo, které by vázlo na dražených nemovitých věcech a nebylo o něm dosud rozhodnuto.

3. Nepřítomnost překážky provedení dražby

Do zahájení dražebního jednání nebylo soudnímu exekutorovi doloženo, že by byl podán návrh na vyloučení majetku ve smyslu ustanovení § 267 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Informace na konci dražby
1. Výsledek dražebního jednání

Nebyla složena dražební jistota

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).