Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Výraz: 229 / 13

Rodinný dům, Kladná-Žilín

260 000,-Kč

Vloženo: 17.8.2017 14:30 | Číslo dražby: 42413

Dražba začala 03.10.2017 13:00:00 Dražba skončila 03.10.2017 14:09:24
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
159 EX 00229 / 13 - 403
Počáteční cena:
240 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
360 000,-Kč
Dražební jistota:
60 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Zlín
Město:
Luhačovice
Typ zakázky:
prodej
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Draženy budou následující nemovité věci:
zapsané na listu vlastnictví č. 329 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky, pro obec Luhačovice, kat. území Kladná Žilín, a to:
-Pozemek parc. č. 12/1 o výměře 364 m², zahrada
-Pozemek parc. č. St. 145 o výměře 588 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je Stavba, část obce Kladná Žilín, čp.94, bydlení na parcele č. St. 145
-Pozemek parc. č. 84 o výměře 651 m2, zahrada
-Pozemek parc. č. 12/10 o výměře 25 m2, zahrada
-Pozemek parc. č. 12/9 o výměře 102 m2, ostatní plocha

Oceňovaná nemovitost č.p. 94 se nachází v severní části obce, zatímco pozemky zahrady p.č.84 v jižní části. Okolní zástavbu tvoří především rezidenční zástavba.
Jedná se o samostatně stojící přízemní dům č.p. 94, který je již minimálně 10 let neužívaný. Dům je zděný, tl. obvodového zdiva je 45 cm. Střecha je sedlová s krytinou z pálených tašek. Okna částečně chybí, částečně jsou dřevěná. Nemovitost je ve špatném technickém stavu. Dle informací vlastníka sousedního pozemku je
oceňovaná nemovitost z inženýrských sítí připojena pouze k elektřině. Ke stavbě náleží pozemky, které jsou neudržované pokryté náletovými dřevinami a které jsou svažité.
P.č. 84 se nachází v zastavitelném území a je užívána jako zahrada s několika listnatými stromy.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jan Krejsta
Horní 729/32
Brno
639 00
tel: +420-530513513
email: zde
dat. schránka: 6x7t4ir odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Práva nepřipouštějící dražbu

Podání žaloby na vyloučení prodávané nemovitosti z exekuce (§ 267 o.s.ř.) nebylo zjištěno. Zahájení insolvenčního řízení vůči povinnému nebylo zjištěno.

2. Předkupní právo

Předkupní právo či výhrada zpětné koupě nebyla u soudního exekutora uplatněna.

3. Oznámení dle § 336i odst. 2 písm b) o.s.ř.

Soudní exekutor oznamuje, že nezjistil další věcná břemena, výměnky a nájemní či pachtovní práva neuvedená v dražební vyhlášce váznoucí na nemovité věci.

4. Poučení soudního exekutora a výzva

Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele o průběhu dražby ve smyslu ust. § 66 odst. 3 ex. řádu, a to tak že povinný, manžel povinného (případně bývalý manžel povinného, pokud jsou postiženy nemovité věci patřící do společného jmění manželů mezi ním a povinným, které nebylo vypořádáno) a vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit.

Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dle ust. § 66 odst. 3 ex. řádu dražit, aby tuto skutečnosti osobě provádějící dražbu před zahájením dražby sdělily.

5. Výzva k činění podání

Soudní exekutor vyzývá dražitele, aby činili podání. Výše nějnižšího příhozu je uvedena v systému dražeb

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.19158303.10.2017 13:09:100,-Kč240 000,-Kč
Dražitel č.19281403.10.2017 13:58:395 000,-Kč245 000,-Kč
Dražitel č.19095003.10.2017 14:00:455 000,-Kč250 000,-Kč
Dražitel č.19158303.10.2017 14:03:565 000,-Kč255 000,-Kč
Dražitel č.19095003.10.2017 14:04:245 000,-Kč260 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 03.10.2017 v 14:09:24

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.190950
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 260 000,-Kč

Zveřejněno dne 03.10.2017 v 14:09:24

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.