Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Výraz: 1626 / 16

Rodinný dům, Březová nad Svitavou

900 000,-Kč

Vloženo: 21.9.2017 12:16 | Číslo dražby: 43025

Dražba začala 07.11.2017 13:00:00 Dražba skončila 07.11.2017 14:11:13
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
159 EX 01626 / 16 - 114
Počáteční cena:
700 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 400 000,-Kč
Dražební jistota:
260 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Svitavy
Město:
Březová nad Svitavou
Typ zakázky:
pronájem
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Draženy budou následující nemovité věci:
1) nemovitých věcí povinného:
zapsaných na listu vlastnictví č. 250 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec
Březová nad Svitavou, kat. území Březová nad Svitavou, a to:
-Pozemek parc. č. St. 108/1 o výměře 234 m², zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Březová nad Svitavou, č.p.
44, rod.dům
-Pozemek parc. č. 110/1 o výměře 209 m2, zahrada

Oceňovaná nemovitost se nachází v centru obce při silnici I/43. Okolní zástavbu tvoří především rezidenční zástavba.
Jedná se o řadový rodinný dům se dvěma nadzemními podlažím. Dům je zděný, tl. obvodového zdiva je do 45 cm. Střecha je sedlová s krytinou z pálených tašek. Okna jsou plastová. Vstupní dveře jsou plastové. Klempířské konstrukce jsou plechové. Dle informací povinného je možné nemovitost připojit ke všem inženýrským sítím. Vytápění zajišťuje kotel na THP. V roce 2007 nemovitost prošla částečnou rekonstrukcí, kdy byly sníženy podhledy, rekonstruovány podlahy v části místnostech, vyměněna okna a oprava rozvodů v domě. Nemovitost není podsklepená. Dům je vyklizený a neobývaný.
Za domem se nachází zahrada, která v době prohlídky nebyla udržována. Na pozemku se dále nachází hospodářská budova.

Dle místního šetření a dle dostupných podkladových materiálů nebyla zjištěna žádná nájemní práva zatěžující nemovité věci. Dle výpisu z katastru nemovitostí na nemovitosti nevázne žádné věcné břemeno.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jan Krejsta
Horní 729/32
Brno
639 00
tel: +420-530513513
email: zde
dat. schránka: 6x7t4ir odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Práva nepřipouštějící dražbu

Podání žaloby na vyloučení prodávané nemovitosti z exekuce (§ 267 o.s.ř.) nebylo zjištěno. Zahájení insolvenčního řízení vůči povinnému nebylo zjištěno.

2. Předkupní právo

Předkupní právo či výhrada zpětné koupě nebyla u soudního exekutora uplatněna.

3. Oznámení dle § 336i odst. 2 písm b) o.s.ř.

Soudní exekutor oznamuje, že nezjistil další věcná břemena, výměnky a nájemní či pachtovní práva neuvedená v dražební vyhlášce váznoucí na nemovité věci.

4. Poučení soudního exekutora a výzva

Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele o průběhu dražby ve smyslu ust. § 66 odst. 3 ex. řádu, a to tak že povinný, manžel povinného (případně bývalý manžel povinného, pokud jsou postiženy nemovité věci patřící do společného jmění manželů mezi ním a povinným, které nebylo vypořádáno) a vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit.

Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dle ust. § 66 odst. 3 ex. řádu dražit, aby tuto skutečnosti osobě provádějící dražbu před zahájením dražby sdělily.

5. Výzva k činění podání

Soudní exekutor vyzývá dražitele, aby činili podání. Výše nějnižšího příhozu je uvedena v systému dražeb

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.19562907.11.2017 13:29:000,-Kč700 000,-Kč
Dražitel č.19712907.11.2017 13:47:3210 000,-Kč710 000,-Kč
Dražitel č.19562907.11.2017 13:59:2610 000,-Kč720 000,-Kč
Dražitel č.19712907.11.2017 14:01:2710 000,-Kč730 000,-Kč
Dražitel č.19562907.11.2017 14:02:1970 000,-Kč800 000,-Kč
Dražitel č.19712907.11.2017 14:04:0410 000,-Kč810 000,-Kč
Dražitel č.19562907.11.2017 14:06:1390 000,-Kč900 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 07.11.2017 v 14:11:13

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.195629
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 900 000,-Kč

Zveřejněno dne 07.11.2017 v 14:11:13

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.