Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Výraz: 159 EX

Odročeno insolvence Pozemek o velikosti 984 m2, Rapotín

499 600,-Kč

Vloženo: 15.12.2017 8:18 | Číslo dražby: 44378

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
159 EX 00821 / 17 - 071
Cena stanovena znalcem:
499 600,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Šumperk
Město:
Rapotín
Podkategorie:
Zemědělská půda
Plocha užitná:
984 m²
Plocha pozemku:
984 m²
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 318/23 orná půda o výměře 633 m2
- parc.č. 318/24 orná půda o výměře 351 m2
To je zapsáno na LV 1576, kat.území Rapotín, obec Rapotín, okres Šumperk.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a příslušenstvím.

Obec Rapotín se nachází v okrese Šumperk, kraj Olomoucký. Obec se nachází severovýchodně od okresního města Šumperk s jehož katastrálním územím sousedí. V obci je trvale hlášeno 3 234 obyvatel. Z občanské vybavenosti se v obci nachází
základní a mateřská škola, má zde ordinaci praktický lékař, dětský lékař a stomatolog. Z další občanské vybavenosti se v obci nachází pošta, několik kulturních zařízení a sportovišť. Dopravní obslužnost obce je zajištěna autobusy a vlakem. V obci jsou
vybudovány kompletní inženýrské sítě.

Oceňovaná nemovitost se nachází v ulici Za Hutí na severovýchodním okraji obce. Jedná se o dva nezastavěné pozemky, přičemž pozemek p.č. 318/23 je územním plánem určen pro výstavbu rodinných či bytových domů a pozemek p.č. 318/24 je určený jako plocha pěších a vozidlových komunikací. V okolí pozemků převažují pozemky zastavěné rodinnými domy a nezastavěné zemědělské pozemky. Pozemky jsou přístupné po zpevněné komunikaci v ulici Za Hutí.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jan Krejsta
Horní 729/32
Brno
639 00
tel: +420-530513513
email: zde
dat. schránka: 6x7t4ir odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Práva nepřipouštějící dražbu

Podání žaloby na vyloučení prodávané nemovitosti z exekuce (§ 267 o.s.ř.) nebylo zjištěno. Zahájení insolvenčního řízení vůči povinnému nebylo zjištěno.

2. Předkupní právo

Předkupní právo či výhrada zpětné koupě nebyla u soudního exekutora uplatněna.

3. Oznámení dle § 336i odst. 2 písm b) o.s.ř.

Soudní exekutor oznamuje, že nezjistil další věcná břemena, výměnky a nájemní či pachtovní práva neuvedená v dražební vyhlášce váznoucí na nemovité věci.

4. Poučení soudního exekutora a výzva

Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele o průběhu dražby ve smyslu ust. § 66 odst. 3 ex. řádu, a to tak že povinný, manžel povinného (případně bývalý manžel povinného, pokud jsou postiženy nemovité věci patřící do společného jmění manželů mezi ním a povinným, které nebylo vypořádáno) a vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit.

Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dle ust. § 66 odst. 3 ex. řádu dražit, aby tuto skutečnosti osobě provádějící dražbu před zahájením dražby sdělily.

5. Výzva k činění podání

Soudní exekutor vyzývá dražitele, aby činili podání. Výše nějnižšího příhozu je uvedena v systému dražeb

Dražba zatím nezačala