Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
dům v obci Štítary

317 774,-Kč

Vloženo: 7.2.2018 16:08 | Číslo dražby: 45143

Dražba začala 18.04.2018 09:00:00 Dražba skončila 18.04.2018 09:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
009 EX 02322 / 09 - 151
Počáteční cena:
317 774,-Kč
Cena stanovena znalcem:
476 660,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Znojmo
Město:
Štítary
Ulice:
Štítary 243
Podíl:
1/1
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

není pořádána

Popis předmětu dražby

Oceňovaný rodinný dům ležící v katastru obce Štítary má půdorysný obdelníkový tvar. Jedná se o tři místnosti, chodbu a vstupní část s pultovým zastřešením, které je v celé podélné části domu bez dělících příček. Zastřešení je sedlovou střechou, která přechází na východní straně v pultovou provedenou nad vstupní zahradní části. Krytina je z přeskládané režné bobrovky na relativně nové střešní latě, lokálně doplněná místa novou krytinou. Krov je dřevěný, vaznicový vykazující dobrý stav, bez zjevných vad. Klempířské konstrukce (žlaby, svody, parapety, závětrná lišta) jsou z Pz plechu opatřeny nátěrem. Oplechování komínu chybí. Nosné obvodové zdivo je cihelné tl.45-50cm, jižní štítové zdivo v půdní části chybí. Stropní konstrukce je dřevěná trámová. Stavba je odizolovaná proti vodě asfaltovou lepenkou, základové konstrukce jsou z prostého betonu, resp. z betonu s prokládaným kamenem. Venkovní omítka je tvořena stříkaným břizolitem na 60% plochy, zbývající část chybí. Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé vápenné na 90% plochy, zbývající část chybí. Omítky jsou opatřeny vápennou malbou. Okna jsou dřevěná zdvojená nebo kastlová. Zasklení oken je z 50%. Venkovní dveře jsou dřevěné, plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné nebo náplňové, osazeny do ocelových zárubní bez nátěru. Podlahy obytných místností jsou betonové, místy s nalepeným PVC. Ostatní místnosti jsou opatřeny podstandardním betonovým potěrem. Elektroinstalace je podstandardní pouze světelná. Rodinný dům má dvě komínová tělesa na tuhé palivo. V objektu chybí koupelna, kuchyň, WC, rozvody studené a teplé vody, rozvody vnitřní kanalizace, vytápění, hromosvod a chybí jakékoliv vnitřní vybavení (např. rozvod slaboproudu, rozvod STA, odvětrání, vana, sprchový kout apod.). Přípojka elektro je vedená vzduchem, ukončena na fasádě rozvodnou přípojkovou skříní. Přípojka plynu, vody, splaškové i dešťové kanalizace chybí.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Ing. Josef Cingroš
Bohunická 728/24a
Brno - Horní Heršpice
619 00
tel: 543 255 504
email: zde
dat. schránka: fv5g79t odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Informace o řízení

Řízení vedené pod sp.zn. 009EX 2322/09 u Exekutorského úřadu Brno-město, soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše k uspokojení pohledávky oprávněného: Vlačuchová Jana, Husova 5, 60200, Brno - město, zast. Mgr. Lukáš Koukal, advokát, Jugoslávská 768/9, 61300, Brno proti povinnému: ŠTĚPÁN HERÁK, Bezkov 55, 66902, Bezkov, nar.07.12.1965, zast. Mgr. Hubert Müller, advokát, Mičurinova 1752/9, 66902, Znojmo ve výši 200 000,00 Kč s příslušenstvím,

Předmět řízení:
pozemek p.č. 1942 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova - bydlení č.p. 243 v části obce Štítary ve vlastnictví povinného zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro obec Štítary a katastrální území Štítary na Moravě na listu vlastnictví č. 298

2. Rozhodnutí a oznámení dle ustanovení §336i odst. 2 o.s.ř.

Vyhlašuje se toto usnesení, proti němuž není odvolání přípustné:

I. Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě.

II. Soudnímu exekutorovi nebylo do zahájení dražebního jednání oznámeno žádné další věcné břemeno, výměnek anebo nájemní, pachtovní či předkupní právo, které by vázlo na dražených nemovitých věcech a nebylo o něm dosud rozhodnuto.

3. Nepřítomnost překážky provedení dražby

Do zahájení dražebního jednání nebylo soudnímu exekutorovi doloženo, že by byl podán návrh na vyloučení majetku z exekuce ve smyslu ustanovení § 267 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Do zahájení dražebního jednání nebylo zjištěno, že by proti povinnému byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení v režimu právní úpravy dle zákona č. 186/2006 Sb. insolvenční zákon.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.21468518.04.2018 09:21:250,-Kč317 774,-Kč
Informace na konci dražby
1. Výsledek dražebního jednání

Vzhledem k tomu, že soudní exekutor neevidoval ve lhůtě 30 minut po skončení dražebního jednání žádné námitky proti udělení příklepu, byl udělen příklep dražiteli č. 214685.

Usnesení o příklepu bude vyhotoveno a doručeno účastníkům mimo elektronické dražební jednání v souladu s ust. § 336k o.s.ř. a ust. § 16 odst. 6 vyhlášky č. 418/2001 Sb.

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 18.04.2018 v 09:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.214685
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 317 774,-Kč

Zveřejněno dne 18.04.2018 v 09:30:00


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 30 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.