Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id 1/2 garáže ve městě Hodonín

24 000,-Kč

Vloženo: 13.3.2018 15:40 | Číslo dražby: 45639

Dražba začala 25.04.2018 09:00:00 Dražba skončila 25.04.2018 09:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
009 EX 01270 / 15 - 202
Počáteční cena:
15 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
30 000,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Hodonín
Podíl:
1/2
Podkategorie:
Garáž
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

není pořádána

Popis předmětu dražby

Garáž je umístěna ve skupinové zástavbě řadových přízemních garáží, jako první zleva v třetí řadě po levé straně při vjezdu do areálu garáží.

Garáž se nachází v obci Hodonín, při jejím západním okraji při ulici Velkomoravská. Příjezdová část cesty od sjezdu ze silnice v ulici Velkomoravská včetně plochy mezi garážemi je tvořena nezpevněnou plochou (bez asfaltového nebo dlážděného krytu). Nejbližší zástavba v okolí je tvořena kromě garáží, průmyslovými objekty.

Doklady o stáří nebyly k dispozici. Dle provedení a stavu konstrukcí byl objekt garáže vybudován přibližně v roce 1980. Stáří je tedy odborným odhadem 37 roků. Dle ostatních garáží je zřejmé, že je možné garáž připojit k elektrickému vedení.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Ing. Josef Cingroš
Bohunická 728/24a
Brno - Horní Heršpice
619 00
tel: 543 255 504
email: zde
dat. schránka: fv5g79t odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Informace o řízení

Řízení vedené pod sp.zn. 009EX 1270/15 u Exekutorského úřadu Brno-město, soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše k uspokojení pohledávky oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 13000, Praha 3, IČ 41197518 proti povinnému: ROMAN HRDINA, Brandlova 3375/93, 69501, Hodonín, nar.03.07.1987 ve výši 95 231,00 Kč s příslušenstvím (spojeno z 009 EX 621/17)

Předmět řízení:

id ½ pozemku p.č. St. 6827 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - garáž č.e. 1939 v části obce Hodonín, to vše ve spoluvlastnictví povinného zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, pro obec a katastrální území Hodonín na listu vlastnictví č. 15960

2. Rozhodnutí a oznámení dle ustanovení §336i odst. 2 o.s.ř.

Vyhlašuje se toto usnesení, proti němuž není odvolání přípustné:

I. Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě.

II. Soudnímu exekutorovi nebylo do zahájení dražebního jednání oznámeno žádné další věcné břemeno, výměnek anebo nájemní, pachtovní či předkupní právo, které by vázlo na dražených nemovitých věcech a nebylo o něm dosud rozhodnuto.

3. Nepřítomnost překážky provedení dražby

Do zahájení dražebního jednání nebylo soudnímu exekutorovi doloženo, že by byl podán návrh na vyloučení majetku z exekuce ve smyslu ustanovení § 267 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Do zahájení dražebního jednání nebylo zjištěno, že by proti povinnému byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení v režimu právní úpravy dle zákona č. 186/2006 Sb. insolvenční zákon.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.21359425.04.2018 09:04:120,-Kč15 000,-Kč
Dražitel č.21526825.04.2018 09:06:151 000,-Kč16 000,-Kč
Dražitel č.21359425.04.2018 09:14:391 000,-Kč17 000,-Kč
Dražitel č.21526825.04.2018 09:15:071 000,-Kč18 000,-Kč
Dražitel č.21359425.04.2018 09:15:212 000,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.21568025.04.2018 09:17:571 000,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.21359425.04.2018 09:18:201 000,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.21527525.04.2018 09:23:061 000,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.21359425.04.2018 09:24:231 000,-Kč24 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Výsledek dražebního jednání

Soudní exekutor uděluje vydražiteli č. 213594 příklep na vydražené nemovité věci za nejvyšší podání 24.000,- Kč.

Usnesení o příklepu bude vyhotoveno a doručeno účastníkům mimo elektronické dražební jednání v souladu s ust. § 336k o.s.ř. a ust. § 16 odst. 6 vyhlášky č. 418/2001 Sb.

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 25.04.2018 v 09:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.213594
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 24 000,-Kč

Zveřejněno dne 25.04.2018 v 09:30:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.