Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id 1/2 rod. domu se zahradou v obci Lučice

391 500,-Kč

Vloženo: 11.4.2018 14:22 | Číslo dražby: 45990

Dražba začala 23.05.2018 10:00:00 Dražba skončila 23.05.2018 10:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
009 EX 01259 / 13 - 269
Počáteční cena:
391 500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
783 000,-Kč
Dražební jistota:
150 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Havlíčkův Brod
Město:
Lučice
Podíl:
1/2
Typ domu:
patrový

Více informací

Termín prohlídky

prohlídka se nekoná

Popis předmětu dražby

Oceňovaná nemovitá věc představuje rodinný dům s pozemky.
Oceňovaná nemovitá věc je představena rodinným domem včetně pozemků, se kterými tvoří jednotný funkční celek. Nemovitá věc zapsaná na LV č. 474 k. ú. Lučice se nachází ve stejnojmenné obci Lučice.
Předmětná nemovitá věc je umístěna v severní části Jalovec východně od vedlejší procházející komunikace. Jedná se o klidnou lokalitu s výstavbou rodinných domů.
Předmětem ocenění je samostatně stojící novostavba se zahradou.
Jedná se o rozestavěnou zděnou stavbu se dvěma nadzemními podlažími, přičemž druhé je obytné podkroví.
Nosné svislé konstrukce jsou zděné se zateplenou fasádou. Jde o fasádu s kontaktním zateplovacím systémem pomocí polystyrénových desek lepených na nosnou zděnou konstrukci. Exteriér domu má provedenou stěrku na zateplovacím systému. V místě balkónu nedokončeno. Finální nátěr či omítka není zhotovena. Soklová část objektu je kamenná. Konstrukce střechy je sedlová s taškovou krytinou a střešními okny. Klempířské výrobky na budově kompletní. Komínový průduch zděný umístěný při severovýchodní fasádě. Směrem do zahrady se nachází jednopodlažní přístavba s pultovou střechou se zděnou atikou, navazující na rodinný dům.
Okna, vstupní dveře a balkónové dveře jsou plastové. Dveře nacházející se směrem k zahradě v jednopodlažní přístavbě jsou dřevěné s částečným zasklením. Součástí rodinného domu je balkón situovaný k příjezdové cestě. Na jihovýchodní fasádě se nalézá zastřešená terasa s dřevěnou podpírající konstrukcí a dřevěným zábradlím. Hlavní vstup do domu je skrz kovovou branku. Samotný vstup do objektu je pak po několika schodech a jihovýchodní fasádě.
Interiér domu je v udržovaném stavu, vyžadující rekonstrukce drobnějšího charakteru, vzniklé opotřebováním. V prvním nadzemním podlaží je k dispozici kotelna, koupelna, ložnice, kuchyně a samostatný pokoj. Vedou zde schody do druhého nadzemního podlaží, kde je k dispozici pracovna, dvě ložnice, šatna, komora a koupelna se samostatným WC. Pod střešními okny je patrná tvořící se vlhkost.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Ing. Josef Cingroš
Bohunická 728/24a
Brno - Horní Heršpice
619 00
tel: 543 255 504
email: zde
dat. schránka: fv5g79t odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Informace o řízení

Řízení vedené pod sp.zn. 009EX 1259/13 u Exekutorského úřadu Brno-město, soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše k uspokojení pohledávky oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 13000, Praha 3, IČ
41197518 proti povinnému: JIŘÍ ZICH, Lučice 167, 58235, Lučice, nar.25.07.1975 ve výši 91 799,00 Kč s příslušenstvím

Předmět řízení:

id. ½ nemovitostí, a to pozemků p.č. St. 217 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – rod. dům č.p.
167 v části obce Lučice, p.č. 1645 zahrada a p.č. 1646 zahrada, to vše ve spoluvlastnictví povinného zapsané v
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro obec a
katastrální území Lučice na listu vlastnictví č. 474

2. Rozhodnutí a oznámení dle ustanovení §336i odst. 2 o.s.ř.

Vyhlašuje se toto usnesení, proti němuž není odvolání přípustné:

I. Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě.

II. Soudnímu exekutorovi nebylo do zahájení dražebního jednání oznámeno žádné další věcné břemeno, výměnek anebo nájemní, pachtovní či předkupní právo, které by vázlo na dražených nemovitých věcech a nebylo o něm dosud rozhodnuto.

3. Nepřítomnost překážky provedení dražby

Do zahájení dražebního jednání nebylo soudnímu exekutorovi doloženo, že by byl podán návrh na vyloučení majetku z exekuce ve smyslu ustanovení § 267 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Do zahájení dražebního jednání nebylo zjištěno, že by proti povinnému byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení v režimu právní úpravy dle zákona č. 186/2006 Sb. insolvenční zákon.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.217326 (spoluvlastník)23.05.2018 10:16:340,-Kč391 500,-Kč
Informace na konci dražby
1. Výsledek dražebního jednání

Soudní exekutor udělil příklep dražiteli č. 217326.
Usnesení o příklepu bude vyhotoveno a doručeno účastníkům mimo elektronické dražební jednání v souladu s ust. § 336k o.s.ř.

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 23.05.2018 v 10:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.217326
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 391 500,-Kč

Zveřejněno dne 23.05.2018 v 10:30:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.