Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id 1/4 pozemků v obci Litobratřice

45 000,-Kč

Vloženo: 13.4.2018 12:36 | Číslo dražby: 46022

Dražba začala 16.05.2018 09:00:00 Dražba skončila 16.05.2018 09:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
009 EX 05698 / 13 - 252
Počáteční cena:
45 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
90 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Znojmo
Město:
Litobratřice
Podíl:
1/4
Podkategorie:
Pro bydlení
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

není pořádána

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
• Pozemek parc.č. 579/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 357 m2
• Pozemek parc.č. 579/2 – zahrada o výměře 237 m2
• Pozemek parc.č. 580/1 - orná půda o výměře 1649 m2

Ve skutečnosti parcela č. 579/1 není zastavěna žádnou stavbou. V Katastru Nemovitostí však nadále figuruje název zastavěná plocha a nádvoří.

Oceňované pozemky se nachází na východním okraji obce Litobratřice, v rovinatém terénu mezi zástavbou rodinných domů. Příjezd k pozemku je po nezpevněné komunikaci cca 100m parc. č.2257/92 ve vlastnictví obce Litobratřice ze severní strany. Pozemky sousedí s novostavbami a na jižní straně je ohraničen potokem. Podle registru programu Aquarius je kód záplavy 1 - nízké riziko.

Parcely na sebe vzájemně navazují, tvoří funkční celek obdélníkového tvaru (viz. Výřez z katastrální mapy). Jsou zatravněné, bez oplocení. Je možné napojení na inženýrské sítě; vodovod, elektro. V platném územním plánu obce se parcela č. 579/1 a 579/2 ( zastavěná plocha a nádvoří a zahrada) nachází v plochách pro bydlení venkovského charakteru. Parcela 580/1 se z větší části nachází v plochách zemědělské půdy, jižní okraj pak v plochách krajinné zeleně cca 10 % plochy. Pozemky tedy budou oceněny jako stavební pozemky(cena parc 580/1 bude redukována.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Ing. Josef Cingroš
Bohunická 728/24a
Brno - Horní Heršpice
619 00
tel: 543 255 504
email: zde
dat. schránka: fv5g79t odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Informace o řízení

Řízení vedené pod sp.zn. 009EX 5698/13 u Exekutorského úřadu Brno-město, soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše k uspokojení pohledávky oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 13000, Praha 3, IČ 41197518 proti povinnému: MARK ZICHA, Spodní 671/4, 62500, Brno, nar.01.11.1983

ve výši 68 947,00 Kč s příslušenstvím

Předmět řízení:

id ¼ pozemků p.č. 579/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova - bydlení č.p. 95 v části obce Litobratřice, dále p.č. 579/2 zahrada a p.č. 580/1 orná půda, to vše ve spoluvlastnictví povinného zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro obec a katastrální území Litobratřice na listu vlastnictví č. 249

2. Rozhodnutí a oznámení dle ustanovení §336i odst. 2 o.s.ř.

Vyhlašuje se toto usnesení, proti němuž není odvolání přípustné:

I. Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě.

II. Soudnímu exekutorovi nebylo do zahájení dražebního jednání oznámeno žádné další věcné břemeno, výměnek anebo nájemní, pachtovní či předkupní právo, které by vázlo na dražených nemovitých věcech a nebylo o něm dosud rozhodnuto.

3. Nepřítomnost překážky provedení dražby

Do zahájení dražebního jednání nebylo soudnímu exekutorovi doloženo, že by byl podán návrh na vyloučení majetku z exekuce ve smyslu ustanovení § 267 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Do zahájení dražebního jednání nebylo zjištěno, že by proti povinnému byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení v režimu právní úpravy dle zákona č. 186/2006 Sb. insolvenční zákon.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.21608316.05.2018 09:00:520,-Kč45 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Výsledek dražebního jednání

Soudní exekutor uděluje vydražiteli č. 216083 příklep na vydražené nemovité věci.

Usnesení o příklepu bude vyhotoveno a doručeno účastníkům mimo elektronické dražební jednání v souladu s ust. § 336k o.s.ř. a ust. § 16 odst. 6 vyhlášky č. 418/2001 Sb.
Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 16.05.2018 v 09:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.216083
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 45 000,-Kč

Zveřejněno dne 16.05.2018 v 09:30:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.