Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
5/36 pozemků v obci Brno, k.ú. Chrlice, okres Brno-město

143 704,-Kč

Vloženo: 24.7.2017 7:31 | Číslo dražby: 41827

Dražba začala 14.09.2017 13:00:00 Dražba skončila 14.09.2017 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 01803 / 15 - 85
Počáteční cena:
141 704,-Kč
Cena stanovena znalcem:
212 556,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-město
Město:
Brno
Podíl:
5/36
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného Česká republika - Městský soud v Brně, Polní 994/39, 639 00 Brno – Štýřice, IČ: 00025062, proti povinnému KUČERA Petr, Prumperk 81/6, 621 00 Brno – Řečkovice, nar. 4.10.1961, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 1803/15-85.

Pozemky leží v mírně svažitém terénu, který se zvedá od ulice U viaduktu směrem k ulici Písníky. Pozemek p.č. 1474/1 je velmi úzký pásový pozemek, který začíná v částečně zastavěném území severovýchodně od centra městské části Brno - Chrlice, po levé straně ulice U viaduktu. Pozemek p.č. 2181 na něj pak ve stejné šíři navazuje na severním konci. Společně tvoří pás šířky od cca 4 m do 5 m a délky cca 370 m.

Pozemky se dle faktického stavu v terénu jeví neužívané a neudržované. Jsou porostlé různorodou zelení od náletových keřů a stromů po původní ovocné stromy ve špatném stavu, nijak pěstebně neudržované.

Dle územního plánu se části pozemků nachází v různých funkčních plochách - p.č. 1474/1 - jižní část, cca 1/3, určena jako stavební návrhová plocha bydlení, plocha předměstského bydlení BP, index podl. plochy 0,4, další část, cca 2/3, je určena jako nestavební – volná, stabilizovaná plocha s objekty pro individuální rekreaci, p.č. 2181 - určena jako nestavební – volná stabilizovaná plocha krajinné zeleně všeobecné KV.

Po levé straně pozemku při ulici U Viaduktu se nachází rodinný dům se zahradou, vpravo a ve střední a zadní části vlevo pak leží pozemky obdobného charakteru jako oceňovaný. Přístup k oceňovanému pozemku je možný z komunikace ulice U Viaduktu s pásem zeleně a chodníkem na pozemcích p.č. 2127/1, 2127/6, 1509/2 a 1509/5 přes zatravněnou plochu na pozemku p.č. 1509/1, ostatní plocha, jiná plocha, přičemž všechny uvedené pozemky jsou ve vlastnictví města Brna.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní/spoluvlastnické právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.

2. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

3. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Závada

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.19123914.09.2017 13:00:311 000,-Kč142 704,-Kč
Dražitel č.19123914.09.2017 13:01:071 000,-Kč143 704,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 14.09.2017 v 13:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.191239
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 143 704,-Kč

Zveřejněno dne 14.09.2017 v 13:30:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.