Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům v obci Loučeň, okres Nymburk

288 000,-Kč

Vloženo: 27.7.2017 13:57 | Číslo dražby: 41961

Dražba začala 14.09.2017 13:00:00 Dražba skončila 14.09.2017 13:34:04
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 35538 / 13 - 91
Počáteční cena:
288 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
432 000,-Kč
Dražební jistota:
30 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Nymburk
Město:
Loučeň
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Praha, pobočka pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Orlická 2020/2, 130 00 Praha – Vinohrady, IČ: 41197518, proti povinnému STŘÍBRSKÝ Vladimír, Zahrádkova 69/, 289 37 Loučeň, nar. 12.10.1940, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 35538/13-91.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je asi neobývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy je sedlová s krytinou ze šablon. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní nezpevněné komunikace. Stavba je neudržovaná, ve stavu před kompletní rekonstrukcí.

Na pozemku parc. č. St. 89/1 se nachází stavba rodinného domu č.p. 69. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 179 m2. Pozemek je oplocen. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 825/1, který je ve vlastnictví městyse Loučeň. Dle platného územního plánu je pozemek veden jako plocha obytné zástavby.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Mgr. Alexandra Červová, notářka, IČ: 01509527, Národní obrany 823/37, 160 00 Praha 6, zast. JUDr. Jaroslava Šafránková, advokátka, IČ: 66199280, Lublaňská 673/24, 120 00 Praha 2, přihlásil dne 26.4.2016 pohledávku v celkové výši 3.284,- Kč a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Jana Škofová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Kladno, IČ: 41948777, Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno, přihlásil dne 28.7.2017 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Mgr. Jan Škarpa, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 4, IČ: 05333661, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4, přihlásil dne 14.8.2017 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Nymburku, IČ: 72080043, Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk, přihlásil dne 4.9.2017 pohledávky v celkové výši 3.826,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, IČ: 41197518, Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1, přihlásil dne 12.9.2017 pohledávku v celkové výši 146.920,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 46.101,- Kč.

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.19029314.09.2017 13:29:040,-Kč288 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 14.09.2017 v 13:34:04

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.190293
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 288 000,-Kč

Zveřejněno dne 14.09.2017 v 13:34:04


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.