Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům se zahradou v obci Olbramovice, k.ú. Tomice u Votic, okres Benešov

159 000,-Kč

Vloženo: 1.8.2017 13:57 | Číslo dražby: 42057

Dražba začala 14.09.2017 13:00:00 Dražba skončila 14.09.2017 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 38282 / 13 - 105
Počáteční cena:
154 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
231 000,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Benešov
Město:
Olbramovice
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Praha, pobočka pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Orlická 2020/2, 130 00 Praha – Vinohrady, IČ: 41197518, proti povinnému ROKOS Josef, Palackého nám. 1/, 278 01 Kralupy nad Vltavou, nar. 12.4.1957, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 38282/13-105.

Jedná se o řadový, krajní, přízemní dům. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je neobývaná. Krov je dřevěný (krov je v havarijním stavu-propadlá střecha). Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek (velmi špatný stav). Klempířské konstrukce nejsou provedeny. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Celkový stav nemovité věci je havarijní, ke kompletní rekonstrukci, nebo demolici.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny.

Na pozemku parc. č. St. 42/1 se nachází stavba domu č.p. 47. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 88 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 10/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 170 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. St. 42/2 nebo přes pozemek parc. č. 10/1.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

JUDr. Roman Chaloupka, soudní exekutor, Exekutorský úřad Mělník, Havlíčkova 329, 276 01 Mělník, přihlásil dne 1.8.2017, pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Mělníce, Tyršova 105, 276 01 Mělník, přihlásil dne 7.8.2017 pohledávky v celkové výši 723,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Tessile ditta services a.s, IČ: 28329082, Vinohrady 794/45, 639 00 Brno, právně zastoupena Mgr. Peterem Olejárem, advokátem se sídlem Vinohrady 45, 639 00 Brno, adresa pro doručování: Táboritská 1000/23, Praha 3, přihlásil dne 8.8.2017 pohledávku ve výši 968,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1, přihlásil dne 12.9.2017 pohledávku v celkové výši 352.421,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Pohledávka oprávněného činí 15.047,69 Kč

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.19105314.09.2017 13:02:275 000,-Kč159 000,-Kč
Informace na konci dražby
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 14.09.2017 v 13:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.191053
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 159 000,-Kč

Zveřejněno dne 14.09.2017 v 13:30:00


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.