Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/2 pozemků v obci Načeradec, okres Benešov

37 000,-Kč

Vloženo: 29.11.2017 7:48 | Číslo dražby: 44160

Dražba začala 18.01.2018 13:00:00 Dražba skončila 18.01.2018 13:43:21
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 01568 / 13 - 130
Počáteční cena:
24 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
36 000,-Kč
Dražební jistota:
2 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Benešov
Město:
Načeradec
Podíl:
1/2
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní
665/23, 186 00 Praha – Karlín, IČ: 63998530, zast. Mgr. Ĺubomír Vdovec, advokátní kancelář, Hlinky
135/68, 603 00 Brno – Staré Brno, IČ: 71457801, nar. 12.11.1977, proti povinnému SMRŽ Antonín, č.p.
156, 257 09 Pravonín, nar. 24.5.1982, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 1568/13-130.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,5 km severně od okraje zastavěné části městyse Načeradec. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a vodní plocha o výměře 4 000 m2. Soubor pozemků je na východní straně ohraničený nezpevněnou cestou, na západní straně ornou půdou a nachází se v lánu. Na pozemku parc. č. 950/41 se nacházejí listnaté porosty. Na pozemku parc. č. 950/67 se nachází koryto Brodeckého potoka. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 956/26, který je ve vlastnictví městyse Načeradec.
Pozemky se nacházejí v CHKO Blaník.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, přihlásil dne 12.12.2017 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 22.621,05 Kč

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.20215518.01.2018 13:00:560,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.20455318.01.2018 13:07:291 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.20215518.01.2018 13:23:451 000,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.20534918.01.2018 13:25:031 000,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.20215518.01.2018 13:25:311 000,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.20466418.01.2018 13:27:481 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.19947518.01.2018 13:28:101 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.20215518.01.2018 13:28:221 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.20215518.01.2018 13:28:261 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.20466418.01.2018 13:29:391 000,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.19947518.01.2018 13:32:461 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.20466418.01.2018 13:33:151 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.20215518.01.2018 13:38:041 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.19947518.01.2018 13:38:211 000,-Kč37 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli.

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 18.01.2018 v 13:43:21

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.199475
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 37 000,-Kč

Zveřejněno dne 18.01.2018 v 13:43:21

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.