Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům se zahradou v obci Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim

172 500,-Kč

Vloženo: 29.11.2017 7:56 | Číslo dražby: 44161

Dražba začala 18.01.2018 13:00:00 Dražba skončila 18.01.2018 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
030 EX 08901 / 12 - 173
Počáteční cena:
172 500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
345 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Chrudim
Město:
Kostelec u Heřmanova Městce
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného Česká kancelář pojistitelů, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha – Nusle, IČ: 70099618, zast. Mgr. Ĺubomír Vdovec, advokátní kancelář, Hlinky 135/68, 603 00 Brno – Staré Brno, IČ: 71457801, nar. 12.11.1977, proti povinnému PEŠAVOVÁ Romana, Pernštýnské náměstí 1/, 530 02 Pardubice – Pardubice-Staré Město, nar. 17.9.1970, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 8901/12-173.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je neobývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Podlahy jsou betonové. Fasáda budovy není zateplená. Omítka vykazuje známky narušení. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Stavba je neudržovaná, nevyužívaná s narušenou statikou. Souhrnný stavebně technický stav je velmi špatný.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny. Voda je získána z vlastního zdroje - studny. Vytápění je lokální na tuhá paliva.

Na pozemku parc. č. St. 94 se nachází stavba rodinného domu č.p. 62. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 115 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 109, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 136 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oploceny, mírně svažité, travnaté. Na pozemku se dále nachází dřevěná kolna (zbořeniště) a suché WC. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemky parc. č. 907/1 a parc. č. 1172.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. seznam přihlášených věřitelů

Věřitel JUDr. Aleš Bayer, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Kateřinská 13, 120 00 Praha 2, přihlásil dne 13.3.2017 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
věřitel HELP FINANCIAL, s.r.o., se sídlem Příčná 1217, 293 06 Kosmonosy, IČ: 26440334, přihlásil dne 4.7.2017 pohledávky v celkové výši 22.056,47 Kč a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Věřitel ANALYTICAL IVESTMENTS INC., se sídlem Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands, MH 96960, reg. č. 67255, právně zast. Mgr. Pavlou Švábovou, advokátkou se sídlem Vodičkova 695/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město, přihlásil dne 18.7.2017 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 13.125,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Věřitel Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích, Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice V, přihlásil dne 22.8.2017 pohledávky v celkové výši 737,00 Kč a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Pohledávka oprávněného činí 1 540,35 Kč

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Informace na konci dražby
1. Ukončení dražby

Dražba byla bezúspěšná, protože žádný dražitel nezaplatil v termínu stanovenou jistotu.

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).