Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/6 pozemků v obci Svatobořice-Mistřín, k.ú. Svatobořice, okres Hodonín

16 500,-Kč

Vloženo: 29.11.2017 8:02 | Číslo dražby: 44162

Dražba začala 18.01.2018 13:00:00 Dražba skončila 18.01.2018 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
030 EX 39747 / 13 - 144
Počáteční cena:
16 500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
33 000,-Kč
Dražební jistota:
1 500,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Svatobořice-Mistřín
Podíl:
1/6
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného Česká republika - Městský soud v Brně, Polní
994/39, 639 00 Brno – Štýřice, IČ: 00025062, proti povinnému SEĎA David, č.p. 87, 768 23
Břest, nar. 18.2.1975, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 39747/13-144.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,3 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Svatobořice v oblasti zahrad. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a ostatní plocha o výměře 1 356 m2. Pozemky jsou svažité k západní straně. Na pozemcích se nacházejí ovocné a okrasné porosty. V době oceňování byly pozemky neudržované a využívané jako zahrada. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2181/64, který je ve vlastnictví České republiky.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní/spoluvlastnické právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

2. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

3. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Závady

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).

Informace na konci dražby
1. Ukončení dražby

Dražba byla bezúspěšná, protože ve stanoveném termínu nepodal přihlášku k účasti na dražbě žádný dražitel.

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).