Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/13 pozemků v obci Karlovy Vary, k.ú. Rosnice u Staré Role, okres Karlovy Vary

242 115,-Kč

Vloženo: 29.11.2017 9:01 | Číslo dražby: 44165

Dražba začala 18.01.2018 13:00:00 Dražba skončila 18.01.2018 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
030 EX 08766 / 16 - 171
Počáteční cena:
242 115,-Kč
Cena stanovena znalcem:
484 230,-Kč
Dražební jistota:
25 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Karlovy Vary
Město:
Karlovy Vary
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba se koná prostřednictvím internetového portálu www.exdrazby.cz.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného EOS KSI Česká republika, s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 00 Praha –
Braník, IČ: 25117483, zast. Veronika Nedbalová, advokátka, Novodvorská 994/138, 142 00 Praha –
Braník, IČ: 66249601, proti povinnému KORNATOVSKÝ Josef, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy
Vary, IČ: 61184896, nar. 24.7.1963, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 8766/16-171.

Pozemek p.č. 28/2 je situován v okrajové, zastavěné části města Karlovy Vary. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 304 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary a přes pozemek p.č. 305 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu.
Pozemky p.č. 32/3 a p.č. 40/8 jsou situovány v okrajové, zastavěné části města Karlovy Vary. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 304 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary.
Pozemek p.č. 110/1 je situován v severozápadní části katastrálního území a je přístupný pozpevněné komunikaci na pozemku p.č. 304 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.
Pozemky p.č. 188/1, p.č. 188/2, p.č. 188/3, p.č. 188/6 a p.č. 192/24 jsou situovány severozápadní části katastrálního území, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 693/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel Alena Vlasatá, nar. 19.6.1961, V Lučinách 323/26, Karlovy Vary, přihlásil dne 26.6.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 200.000,- Kč s příslušenstvím a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD, Afentrikas, 4, Afentrika Court, Office 2, 6018, Larnaca, Kypr, zast. JUDr. Janem Rudolfem, advokátem, Na Příkopě 15, Praha, přihlásil dne 11.8.2017 pohledávku ve výši 50.573.75 Kč a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 6.151,50 Kč

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Byla zjištěna následující závada, která prodejem v dražbě nezanikne:
- Věcné břemeno zřizování a provozování vedení vodovodního řadu v rozsahu dle listiny a geometrického plánu č. 112-05/1999, oprávnění pro Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, IČ: 47700521, Studentská 328/64, Karlovy Vary, povinnost k parcele parc.č. 32/3, parc. č. 40/8; Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 29.3.2001, právní účinky vkladu práva ke dni 6.4.2001, v hodnotě 770,- Kč.

Informace na konci dražby
1.

Dražba byla bezúspěšná, protože žádný dražitel nezaplatil v termínu stanovenou jistotu.

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).