Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/6 pozemku v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna, okres Břeclav

17 600,-Kč

Vloženo: 14.12.2017 11:42 | Číslo dražby: 44361

Dražba začala 01.02.2018 13:00:00 Dražba skončila 01.02.2018 13:36:18
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 35542 / 07 - 313
Počáteční cena:
14 600,-Kč
Cena stanovena znalcem:
29 200,-Kč
Dražební jistota:
1 500,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Břeclav
Město:
Hustopeče
Podíl:
1/6
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek, který je evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha. Jedná se o pozemek pod dálnicí D2.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, IČ: 41197518, Benešova 10, 659 14 Brno, přihlásila dne 7.9.2015 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 243.567,97 Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 156.003,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.
ČR - Městský soud v Brně, IČ: 00025062, Polní 39, Brno, přihlásila dne 17.2.2016 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 4.000,- Kč a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
ARGEMON INVEST s.r.o., IČ: 28067592, Dr. Stejskala 113/2, České Budějovice 370 01, zast. JUDr. Zdeněk Drtina,Ph.D., advokát, IČ: 66246971, nám. Přemysla Otakara II. 395/30a, 370 01 České Budějovice – České Budějovice 1, přihlásil dne 5.1.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 1.013,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.
Pohledávka oprávněného činí 3.548,- Kč.

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.20666201.02.2018 13:01:410,-Kč14 600,-Kč
Dražitel č.20181401.02.2018 13:24:371 000,-Kč15 600,-Kč
Dražitel č.20666201.02.2018 13:27:541 000,-Kč16 600,-Kč
Dražitel č.20181401.02.2018 13:31:181 000,-Kč17 600,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli.

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 01.02.2018 v 13:36:18

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.201814 - Kamil Jung - Záhumní, Velké Bílovice, 69102
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 17 600,-Kč

Zveřejněno dne 01.02.2018 v 13:36:18


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.