Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
5/12 pozemků v obci Třebušín, k.ú. Řepčice, okres Litoměřice

187 500,-Kč

Vloženo: 15.12.2017 7:44 | Číslo dražby: 44375

Dražba začala 01.02.2018 13:00:00 Dražba skončila 01.02.2018 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
030 EX 33740 / 13 - 152
Počáteční cena:
187 500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
375 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Litoměřice
Město:
Třebušín
Podíl:
5/12
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj, Mírové náměstí 3486/35c, 400 01 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum, IČ: 41197518 proti povinnému VLČEK Alois, Řepčice č.p. 37, 412 01 Třebušín, nar. 7. 9. 1955, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 33740/13-152.


Oceňované pozemky parc. č. 637/1, parc. č. 638/1, parc. č. 638/4, parc. č. 647/1, parc. č. 647/3, parc. č. 647/5, parc. č. 647/6, parc. č. 648 a parc. č. 679 se nacházejí v západní zastavěné místní části Všeradiště. Jedná se o soubor sousedících pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitosti jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost, orná půda a ostatní plocha o výměře 4827 m2. Soubor travnatých pozemků je na severovýchodní straně ohraničený drátěným a dřevěným oplocením. Přes severovýchodní okraj souboru vede nadzemní vedení VN.

Na pozemku parc. č. 648 se nachází dřevěná kolna s plechovou střechou. Na pozemku parc. č. 647/3 se nacházejí porosty, zahradní jezírko, dřevěné oplocení a skleník. Je svažitý k jižní straně.

V době oceňování byly pozemky částečně udržované a využívané jako zahrada. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 866, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy smíšeně obytné.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 20 m.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Okresní správa sociálního zabezpečení Litoměřice, Seifertova 2063/3, 412 01 Litoměřice, IČ: 00006963, přihlásil dne 28.2.2017 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 144.659,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Litoměřicích, Masarykova 2000, 412 01 Litoměřice, IČ: 72080043, přihlásil dne 28.2.2017 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 16.697,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočky pro Liberecký a Ústecký kraj, Mírové náměstí 35/C, 400 50 Ústí nad Labem, IČ: 41197518, přihlásila dne 14.3.2017 pohledávku v celkové výši 353.181,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Pohledávka oprávněného ke dni dražby činí 31.928,77 Kč.

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Informace na konci dražby
1. Ukončení dražby

Do zahájení dražebního jednání nikdo z přihlášených dražitelů nesložil dražební jistotu.

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).