Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/3 pozemků v obci Železný Brod, k.ú. Bzí u Železného Brodu, okres Jablonec nad Nisou (další spoluvlastnický podíl id. 1/3 bude dražen v řízení 030 EX 34663/13)

64 006,-Kč

Vloženo: 31.1.2018 9:52 | Číslo dražby: 44984

Dražba začala 15.03.2018 13:00:00 Dražba skončila 15.03.2018 13:41:28
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
030 EX 32218 / 14 - 111
Počáteční cena:
27 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
54 000,-Kč
Dražební jistota:
3 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Jablonec nad Nisou
Město:
Železný Brod
Podíl:
1/3
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba se koná prostřednictvím internetového portálu www.exdrazby.cz.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného Česká republika - Okresní soud v Jablonci nad
Nisou, Mírové náměstí 494/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 00024856, proti povinnému
KORNOUŠEK Lukáš, Huntířov č.p. 51, 468 22 Skuhrov, nar. 11.8.1978, zast. obecným
zmocněncem SIKOROVÁ Kristýna, Asejevova 1614/12, 700 30 Ostrava – Zábřeh, nar.
16.11.1993, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 32218/14-111.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/3 na nemovitých věcech bude dražen v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 34663/13 dne 15.3.2018.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 600 m západně od okraje zastavěné části obce Bzí. Jedná se o dva nesousedící lesní pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemky o výměře 9 431 m2. Pozemek parc. č. 1127 je na západní straně ohraničený zpevněnou komunikací a spolu s pozemkem parc. č. 1087 je součástí okolního lesního porostu. Na pozemku parc. č. 1127 se nachází smrkový lesní porost s příměsí borovice, budu a buku, starý cca 140 let. Jedná se o hospodářský les. Pozemek je velmi svažitý k západní straně. Na pozemku parc. č. 1087 se nachází smíšený lesní porost (borovice, buk, smrk) starý cca 120 let. Jedná se o hospodářský les. Pozemek je svažitý k jihozápadní straně. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemku parc. č. 1127 vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1097, který je ve vlastnictví Libereckého kraje.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Své pohledávky přihlásili do zahájení dražebního jednání dle ust. 336f o. s. ř. tito věřitelé:
Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou, Podhorská 2, Jablonec nad Nisou, přihlásil dne 26.9.2017 pohledávku ve výši 694,- Kč.

Pohledávka oprávněného činí 6.500,- Kč

2. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

3. Závady

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.)

4. Předkupní/spoluvlastnické právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

5. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.20722715.03.2018 13:03:410,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.21165215.03.2018 13:04:171 000,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.20722715.03.2018 13:12:101 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.21165215.03.2018 13:21:541 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.20897615.03.2018 13:26:171 006,-Kč31 006,-Kč
Dražitel č.21165215.03.2018 13:27:051 000,-Kč32 006,-Kč
Dražitel č.20722715.03.2018 13:27:109 000,-Kč41 006,-Kč
Dražitel č.21165215.03.2018 13:28:331 000,-Kč42 006,-Kč
Dražitel č.20722715.03.2018 13:28:421 000,-Kč43 006,-Kč
Dražitel č.20897615.03.2018 13:30:481 000,-Kč44 006,-Kč
Dražitel č.20722715.03.2018 13:31:071 000,-Kč45 006,-Kč
Dražitel č.20897615.03.2018 13:31:501 000,-Kč46 006,-Kč
Dražitel č.21049815.03.2018 13:32:151 000,-Kč47 006,-Kč
Dražitel č.20897615.03.2018 13:32:261 000,-Kč48 006,-Kč
Dražitel č.20722715.03.2018 13:32:371 000,-Kč49 006,-Kč
Dražitel č.20897615.03.2018 13:33:021 000,-Kč50 006,-Kč
Dražitel č.20722715.03.2018 13:33:161 000,-Kč51 006,-Kč
Dražitel č.20897615.03.2018 13:33:371 000,-Kč52 006,-Kč
Dražitel č.20722715.03.2018 13:33:441 000,-Kč53 006,-Kč
Dražitel č.20897615.03.2018 13:34:361 000,-Kč54 006,-Kč
Dražitel č.20722715.03.2018 13:34:471 000,-Kč55 006,-Kč
Dražitel č.20897615.03.2018 13:35:101 000,-Kč56 006,-Kč
Dražitel č.20722715.03.2018 13:35:161 000,-Kč57 006,-Kč
Dražitel č.20897615.03.2018 13:35:561 000,-Kč58 006,-Kč
Dražitel č.20722715.03.2018 13:36:061 000,-Kč59 006,-Kč
Dražitel č.20897615.03.2018 13:36:285 000,-Kč64 006,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli.

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 15.03.2018 v 13:41:28

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.208976
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 64 006,-Kč

Zveřejněno dne 15.03.2018 v 13:41:28

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.