Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/4 pozemků v obcích Sudoměřice a Ratiškovice, okres Hodonín

88 267,-Kč

Vloženo: 2.2.2018 10:29 | Číslo dražby: 45033

Dražba začala 15.03.2018 13:00:00 Dražba skončila 15.03.2018 13:40:21
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 30552 / 16 - 181
Počáteční cena:
45 267,-Kč
Cena stanovena znalcem:
67 900,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Sudoměřice
Podíl:
1/4
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného Česká republika - Městský soud v Brně, Polní 994/39, 639 00 Brno – Štýřice, IČ: 00025062, proti povinnému Mgr. MIKESKOVÁ Šárka, Lidická 714/69, 602 00 Brno – Veveří, nar. 3.7.1964, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 30552/16-181.

Pozemek p.č. 2258 (zapsaný na LV č. 1081 pro k.ú. Sudoměřice, okr. Hodonín) - Jedná se o pozemek situovaný cca 2,5 km SZ od centra obce Sudoměřice a cca 1,5 km JV od obce Rohatec-Kolonie, v lokalitě „Podmoravský les“. Jedná se o pozemek pravidelného tvaru, rovinatý charakter. Pozemek je užíván k zemědělské činnosti v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lánu). Bez trvalých porostů a příslušenství. Přístup k pozemku je možný pouze přes sousední zemědělské pozemky v různém vlastnictví. Dle informací z veřejného registru půdy – LPIS je pozemek užíván společností SLOVÁCKÝ STATEK, spol. s r.o. Ke zpracování posudku byla předložena nájemní smlouva, na základě které povinná předmětný pozemek pronajímá společnosti ZERA, a.s. Bližší informace k nájemním vztahům nebyly zjištěny.

Pozemky p.č. 2630/94 a p. č. 2633/123 (zapsané na LV č. 1097 pro k.ú. Ratíškovice, okr. Hodonín) - Pozemky jsou situovány cca 2,3 km SZ od centra obce Ratíškovice, cca 900 m SZ od Dolu Tomáš, v lokalitě Hrubé Pole. Pozemky jsou užívány jako vinice, jsou od sebe vzdáleny cca 250m. Mírně svažitý až rovinatý charakter pozemků, na pozemcích se nachází opěrná konstrukce vinice (drátěnka), porost vinné révy. Na malé části pozemku p.č. 2630/94 se nachází nezpevněná polní cesta a okraj pole. Přístup k pozemkům je možný po zpevněné účelové komunikaci na pozemku p.č. 2633/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví Obce Ratíškovice, dále pak přes nezpevněné polní cesty rovněž ve vlastnictví obce a případně přes sousední pozemky vinic v různém vlastnictví. Dle informací z veřejného registru půdy – LPIS jsou oceňované pozemky užívány společností B/V vinařství a.s. Paní Grufíkovou ze společnosti B/V vinařství a.s. bylo sděleno, že spoluvlastnický podíl na pozemcích pronajímá povinná společnosti ZERA a.s., která postoupila nájemní právo společnosti B/V vinařství a.s.. Byla poskytnuta část nájemní smlouvy.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo

Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní právo:
Zbyněk Klimeš, Dr. Šavrdy 3011/8, 700 30 Ostrava - Bělský Les, nar. 20.7.1970

2. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

3. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Závady

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.):
- Pachtovní právo na základě Smlouvy o pronájmu pozemků ze dne 27.9.2011 uzavřené mezi povinnou a obchodní společností ZERA, a.s., IČ: 63493021, Za Mlýnem 1264, 696 02 Ratíškovice (nyní obchodní společností B/V vinařství, a.s., IČ: 03255719, Hornická 1309, 696 02 Ratíškovice, a to na základě Smlouvy o prodeji části obchodního závodu, uzavřené dne 17.2.2016 mezi obchodními společnostmi ZERA, a.s. a B/V vinařství, a.s.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.21146815.03.2018 13:03:430,-Kč45 267,-Kč
Dražitel č.207961 (předkupní právo)15.03.2018 13:05:110,-Kč45 267,-Kč
Dražitel č.21146815.03.2018 13:06:171 000,-Kč46 267,-Kč
Dražitel č.207961 (předkupní právo)15.03.2018 13:07:390,-Kč46 267,-Kč
Dražitel č.21146815.03.2018 13:08:461 000,-Kč47 267,-Kč
Dražitel č.207961 (předkupní právo)15.03.2018 13:12:250,-Kč47 267,-Kč
Dražitel č.21146815.03.2018 13:13:111 000,-Kč48 267,-Kč
Dražitel č.207961 (předkupní právo)15.03.2018 13:17:100,-Kč48 267,-Kč
Dražitel č.21146815.03.2018 13:17:291 000,-Kč49 267,-Kč
Dražitel č.207961 (předkupní právo)15.03.2018 13:21:070,-Kč49 267,-Kč
Dražitel č.20926515.03.2018 13:25:031 000,-Kč50 267,-Kč
Dražitel č.207961 (předkupní právo)15.03.2018 13:29:110,-Kč50 267,-Kč
Dražitel č.20894515.03.2018 13:29:135 000,-Kč55 267,-Kč
Dražitel č.21146815.03.2018 13:29:4322 000,-Kč77 267,-Kč
Dražitel č.207961 (předkupní právo)15.03.2018 13:30:420,-Kč77 267,-Kč
Dražitel č.207961 (předkupní právo)15.03.2018 13:30:420,-Kč77 267,-Kč
Dražitel č.207961 (předkupní právo)15.03.2018 13:30:420,-Kč77 267,-Kč
Dražitel č.207961 (předkupní právo)15.03.2018 13:30:420,-Kč77 267,-Kč
Dražitel č.207961 (předkupní právo)15.03.2018 13:30:420,-Kč77 267,-Kč
Dražitel č.207961 (předkupní právo)15.03.2018 13:30:420,-Kč77 267,-Kč
Dražitel č.207961 (předkupní právo)15.03.2018 13:30:420,-Kč77 267,-Kč
Dražitel č.207961 (předkupní právo)15.03.2018 13:30:430,-Kč77 267,-Kč
Dražitel č.21146815.03.2018 13:31:151 000,-Kč78 267,-Kč
Dražitel č.21146815.03.2018 13:35:2110 000,-Kč88 267,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 15.03.2018 v 13:40:21

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.211468
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 88 267,-Kč

Zveřejněno dne 15.03.2018 v 13:40:21

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.