Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek v obci Varnsdorf, okres Děčín

22 500,-Kč

Vloženo: 5.2.2018 14:04 | Číslo dražby: 45080

Dražba začala 22.03.2018 13:00:00 Dražba skončila 22.03.2018 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 11402 / 13 - 161
Počáteční cena:
22 500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
45 000,-Kč
Dražební jistota:
3 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Děčín
Město:
Varnsdorf
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj, Mírové náměstí 3486/35c, 400 01 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum, IČ: 41197518, proti povinnému BURIK Petr, Elišky Krásnohorské 1669/, 407 47 Varnsdorf, nar. 23.3.1951, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 11402/13-161.

Oceňovaný pozemek se nachází v západní zastavěné části města Varnsdorf. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 647 m2. Na severní a východní straně je pozemek ohraničený plotem sousedních pozemků a na jižní straně korytem místního potoka. Je svažitý k jihovýchodní straně. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. Přes pozemek vede nadzemní vedení VN. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Je k němu přístup pěšinou pro pěší.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Své pohledávky přihlásili do zahájení dražebního jednání dle ust. 336f o. s. ř. tito věřitelé:
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, Regionální pobočka Ústí nad Labem, IČ: 41197518, Myslbekova 1387/5, 405 01 Děčín, přihlásila dne 31.5.2017 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 83.632,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 21.913,02 Kč

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.21069522.03.2018 13:02:440,-Kč22 500,-Kč
Informace na konci dražby
1. Ukončení dražby

Příklep byl udělen vydražiteli.Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 22.03.2018 v 13:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.210695
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 22 500,-Kč

Zveřejněno dne 22.03.2018 v 13:30:00


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.