Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/3 pozemků v obci Hvězdlice, k.ú. Nové Hvězdlice, okres Vyškov

7 535,-Kč

Vloženo: 7.2.2018 8:03 | Číslo dražby: 45121

Dražba začala 22.03.2018 13:00:00 Dražba skončila 22.03.2018 13:32:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 10991 / 07 - 167
Počáteční cena:
2 535,-Kč
Cena stanovena znalcem:
3 803,-Kč
Dražební jistota:
300,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Vyškov
Město:
Hvězdlice
Podíl:
1/3
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno – Pisárky,
IČ: 25508881, zast. Adametz Ondřej, Mgr., advokát, Pekařská 403/12, 602 00 Brno – Staré Brno, IČ: 71329528, proti povinnému CHROMEČEK Milan, Vrchlického sad 1894/4, 602 00 Brno – Černá Pole, nar. 26.1.1966 , nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 10991/07-167.

Jedná se o soubor dvou pozemků, situovaný cca 1,3 km východně od části Staré Hvězdlice a cca 1,3 km severovýchodně od části Nové Hvězdlice, v lokalitě „Močidla“. Pozemky jsou užívány jako veřejná zpevněná komunikace a část tvoří okraj kolem silnice. Bez trvalých porostů.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

JUSTRINON MANAGEMENT, s.r.o., IČ: 29216842, U Vlečky 1749/4, 143 00 Praha – Modřany, zast. JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát, IČ: 48826375, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, přihlásil dne 10.11.2017 pohledávku v celkové výši 15.414,90 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

BNP Paribas Personal Finance, bd Hausmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČ: 03814742, se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, přihlásil dne 8.2.2018 pohledávku v celkové výši 16.495,44 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, IČ: 41197518, Benešova 696/10, 602 00 Brno, přihlásila dne 13.3.2018 pohledávky v celkové výši 250.363,59 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

CP Inkaso, s.r.o., IČ: 29027241, Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1, zast. Mgr. Vladimír Štekl, advokát, IČ: 66253144, U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, přihlásil dne 21.3.2018 pohledávku v celkové výši 5.992,11 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 4.156,50 Kč.

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.21215122.03.2018 13:04:080,-Kč2 535,-Kč
Dražitel č.20871522.03.2018 13:10:081 000,-Kč3 535,-Kč
Dražitel č.21258722.03.2018 13:20:321 000,-Kč4 535,-Kč
Dražitel č.21275522.03.2018 13:23:511 000,-Kč5 535,-Kč
Dražitel č.20871522.03.2018 13:24:491 000,-Kč6 535,-Kč
Dražitel č.21275522.03.2018 13:27:001 000,-Kč7 535,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 22.03.2018 v 13:32:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.212755
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 7 535,-Kč

Zveřejněno dne 22.03.2018 v 13:32:00


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.