Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Stavba v obci Povrly, k.ú. Roztoky nad Labem, okres Ústí nad Labem

142 500,-Kč

Vloženo: 8.2.2018 10:51 | Číslo dražby: 45161

Dražba začala 22.03.2018 13:00:00 Dražba skončila 22.03.2018 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 35735 / 13 - 131
Počáteční cena:
142 500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
285 000,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Ústí nad Labem
Město:
Povrly
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je plochá. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 127/2 se nachází stavba č.e. 526. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 120 m2. Na pozemku se dále nachází oplocení a porosty. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 127/1.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Své pohledávky přihlásili do zahájení dražebního jednání dle ust. 336f o. s. ř. tito věřitelé:
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ 41197518, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1 přihlásil dne 16.10.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 73.750,- Kč.
Pohledávka oprávněného činí 93.662,15 Kč

2. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

3. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

4. Předkupní/spoluvlastnické právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

5. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.21265822.03.2018 13:23:550,-Kč142 500,-Kč
Informace na konci dražby
1. Ukončení dražby

Příklep byl udělen vydražiteli.Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 22.03.2018 v 13:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.212658
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 142 500,-Kč

Zveřejněno dne 22.03.2018 v 13:30:00


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.