Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/4 pozemků v obci Brno, k.ú. Řečkovice, okres Brno - město

437 500,-Kč

Vloženo: 9.2.2018 13:33 | Číslo dražby: 45180

Dražba začala 29.03.2018 13:00:00 Dražba skončila 29.03.2018 13:30:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
030 EX 03926 / 11 - 206
Počáteční cena:
437 500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
875 000,-Kč
Dražební jistota:
40 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-město
Město:
Brno
Podíl:
1/4
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba se koná prostřednictvím internetového portálu www.exdrazby.cz.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Územní pracoviště Brno-město se
sídlem Brno, Benešova 696/10, 602 00 Brno – Brno-město, IČ: 41197518, proti povinnému ELZNER
Martin, Husova 165/5, 602 00 Brno – Staré Brno, IČ: 75756773, nar. 19.9.1981, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 3926/11-206.

p.č. 1625 - pozemek se nachází v zastavěné městské části Řečkovice, při ulici Měřičkova. Pozemek je z části zastavěn stavbou rodinného domu č.p. 1146, která je ve vlastnictví jiných fyzických osob. Zbylá část pozemku tvoří předzahrádku a volné pozemkové zázemí okolo domu a za domem. Pozemek je obdélníkového půdorysného tvaru rovinatého charakteru, a spolu s pozemek p.č. 1626 tvoří jeden funkční celek.

p.č. 1626 - jedná se o nezastavěný pozemek, který se taktéž nachází v zastavěné městské části Řečkovice, při ulici Měřičkova. Pozemek slouží jako zahrada a nachází se na něm z větší části veškeré příslušenství. Tento pozemek přímo navazuje na pozemek p.č. 1625, je rovinatého charakteru a obdélníkového půdorysného tvaru.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Své pohledávky přihlásili do zahájení dražebního jednání dle ust. 336f o. s. ř. tito věřitelé:
JUDr. Michal Voříšek, IČ: 25803999, Jezuitská 13, Brno, zast. JUDr. Milanem Zábržem, advokátem, Veveří 57, Brno, přihlásil dne 10.4.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 6 981,10 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, Veveří 125, Brno, přihlásil dne 11.4.2017 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Brno, Benešova 10, Brno, přihlásila dne 19.4.2017 pohledávku ve výši 180.806,55 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 41.671,- Kč

2. předkupní/spoluvlastnické právo

Předkupní právo svědčí Ivanu Elznerovi, Měřičkova 1146/16, Řečkovice, 621 00 Brno, nar. 3.7.1967.

3. žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.21294929.03.2018 13:01:440,-Kč437 500,-Kč
Informace na konci dražby
1. Ukončení dražby

Příklep byl udělen vydražiteli.Dokument 1

2. námitky proti udělení příklepu a rozhodnutí o námitkách

Dražitel č. 213384 podal námitky následujícího znění:
"V informacích bylo nesprávně uvedeno: 2. předkupní/spoluvlastnické právo:Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat. Což je v rozporu se skutečností. Pan Ivan Elzner prokázal do zahájení jednání, že mu svědčí předkupní právo. Dále namítám nesprávné doručení dražební vyhlášky povinnému Martinu Elznerovi na adresu, kde se nezdržuje ani zde nemá trvalý pobyt. Ivan Elzner"

Námitky neshledávám důvodnými. Dražitel se do dražby přihlásil až na poslední chvíli, a to přesto, že mu byla dražební vyhláška doručena již 12.2.2018. Z technických důvodů nestihl zaměstnanec soudního exekutora zveřejnit včas na dražebním portálu informaci o prokázání předkupního práva. V čase 12:24:49 h byl nicméně tomuto dražiteli doručen email v němž bylo potvrzeno, že mu byl přiznán status dražitele s předkupním právem a v rámci dražby tedy mohl dražitel „dorovnávat“ podání jiných dražitelů. Dražitel přesto v dražbě neučinil žádné podání.

Mgr. Jan Zdražílek
exekutorský kandidát
Mgr. Jaroslava Homoly
soudního exekutora

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 29.03.2018 v 13:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.212949
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 437 500,-Kč

Zveřejněno dne 29.03.2018 v 13:30:00


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.