Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Chata, Bystrc, podíl 1/2

266 667,-Kč

Vloženo: 13.2.2018 9:45 | Číslo dražby: 45212

Dražba začala 28.03.2018 11:00:00 Dražba skončila 28.03.2018 12:00:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
015 EX 02139 / 16 - 47
Počáteční cena:
266 667,-Kč
Cena stanovena znalcem:
400 000,-Kč
Dražební jistota:
70 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-město
Město:
Brno
Podíl:
1/2
Typ zakázky:
prodej
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech:
- parc.č. 2651/4 orná půda o výměře 54 m2
- parc.č. 2651/5 orná půda o výměře 633 m2
- parc.č. 2652/1 zastavěná plocha o výměře 40 m2, jehož součástí je stavba č.e. 216, rod.rekr
- parc.č. 2652/2 ostatní plocha o výměře 266 m2
To je zapsáno na LV 3767, kat.území Bystrc, obec Brno, okres Brno-město.

Dále se jedná o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovitostech:
- parc.č. 2651/6 orná půda o výměře 75 m2
To je zapsáno na LV 3768, kat.území Bystrc, obec Brno, okres Brno-město.

Předmětem ocenění je rekreační dřevěná chatka ev.č. 216 situovaná v chatové oblasti Ruda na okraji Brna, v části obce Bystrc. Chata se nachází v horní části této lokality, přístupová komunikace nezpevněná, příjezd k chatě dle názoru znalce problematický, zejména v zimním či podzimním období. Chata napojena na elektrický proud (přívod vrchním vedením).

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Beroun
Mgr. Pavel Dolanský
Palackého 31/2
Beroun 1
26601
tel: +420 311 622 657
email: zde
dat. schránka: m8dg8bj odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Označení exekuční věci

Soudní exekutor Mgr. Pavel Dolanský byl pověřen provedením exekuce na základě pověření vydaném Městským soudem v Brně ze dne 02.01.2017 č.j. 111 EXE 2964/2016-12, které nabylo právní moci dne 09.03.2017 proti povinnému: Petr Ondráček, bytem Pionýrská 247/11, Brno, dat. nar.: 13.11.1981
na návrh oprávněného: Sigma Consulting s.r.o., se sídlem Revoluční 764/17, Praha 1 - Staré Město, IČ: 25053931, práv. zast. advokátem JUDr. Jan Šafra, LL.M., advokát, se sídlem Revoluční 1082/8, Praha-Nové Město, PSČ: 110 00, IČ: 67236669, v částce 31.257,52 Kč a nákladů oprávněného a nákladů exekuce. Exekučním titulem je: vykonatelný rozsudek č.j. 36 C 33/2016-34 ze dne 24.08.2016, který vydal: Městský soud v Brně.

2. Označení přihlášených pohledávek

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 63998530, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, práv. zast. Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, evid. č. ČAK 10230, se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice. Přihláška pohledávky ve výši 2.012,- Kč s příslušenstvím na základě vykonatelného rozsudku č.j. 13 C 182/2016-23 ze dne 16.01.2017, který vydal Městský soud v Brně. Pro vymožení pohledávky je vedené exekuční řízení pod sp. zn. 181 EX 4925/17. Přihláška pohledávky doručena dne 13.02.2018.

innogy Energie, s.r.o., IČ 49903209, se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, práv. zast. Mgr. Kamilem Stypou, advokátem AK Cestr & Partners (adresa pro doručování: Varenská Office Center, Varenská 51/2723, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava). Přihláška pohledávky ve výši 3.701,69 Kč s příslušenstvím na základě vykonatelného elektronického platebního rozkazu č.j. EPR 125606/2016-5, který vydal Městský soud v Brně dne 9.07.2016. Pro vymožení pohledávky je vedeno exekuční řízení pod sp. zn. 137 EX 180/17. Přihláška pohledávky doručena dne 05.03.2018.

Městská správa sociálního zabezpečení Brno, IČ 00006963, se sídlem Veveří 5, 660 20 Brno. Přihláška pohledávky ve výši 10.006,- Kč na základě vykonatelného platebního výměru ze dne 5.2.2018 č. 0060/18. Přihláška pohledávky doručena dne 21.03.2018.

3. Práva a závady

Zástavní práva: dle LV.

Nájemní práva: nezjištěna

Věcná břemena: nezjištěna

Na nemovitostech a jejich příslušenství neváznou žádná práva nebo závady ve smyslu ustanovení § 336a odst. 1 písm. a) o.s.ř., které by zvyšovaly či snižovaly cenu odhadu;


Nemovitosti a jejich příslušenství nejsou zatíženy závadami, které prodejem v dražbě nezaniknou; Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.);

4. Předkupní právo

Předkupní právo nebylo u soudního exekutora nikým prokázáno.

5. Vylučovací žaloba/Práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu; nebylo zjištěno, že by vůči povinnému bylo před zahájením dražby zahájeno insolvenční řízení nebo že by na jeho majetek byl prohlášen konkurz.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.21294828.03.2018 11:00:330,-Kč266 667,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 28.03.2018 v 12:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.212948
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 266 667,-Kč

Zveřejněno dne 28.03.2018 v 12:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.