Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Zemědělský objekt, Krušovice

100 000,-Kč

Vloženo: 13.2.2018 10:44 | Číslo dražby: 45213

Dražba začala 28.03.2018 11:30:00 Dražba skončila 28.03.2018 12:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
015 EX 00815 / 17 - 27
Počáteční cena:
100 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
150 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Rakovník
Město:
Krušovice
Typ zakázky:
prodej
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. St. 8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 481 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, zem.stav
To je zapsáno na LV 551, kat.území Krušovice, obec Krušovice, okres Rakovník.

Jedná se o zděnou budovu z kamene (opuka), jenž byla postavena cca před 250-300 lety a cca před 130 lety byla přistavěna na jižní straně sušárna (kamenné kvádry a cihly). Budova je vedena jako nemovitá kulturní památka, ale je v havarijním stavu. Budova byla využívána jako zemědělská sýpka, později přistavěna sušárna.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Beroun
Mgr. Pavel Dolanský
Palackého 31/2
Beroun 1
26601
tel: +420 311 622 657
email: zde
dat. schránka: m8dg8bj odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Označení exekuční věci

Soudní exekutor Mgr. Pavel Dolanský byl pověřen provedením exekuce na základě pověření vydaném Okresním soudem v Kladně ze dne 31.05.2017 č.j. 59 EXE 656/2017-21, které nabylo právní moci dne 13.07.2017 proti povinnému: DG invest s.r.o., se sídlem Dlouhá 33/, Kladno, IČ: 28164351 na návrh oprávněného: Město Rakovník, se sídlem Husovo náměstí 27, Rakovník, IČ: 00244309, v částce 251.000,- Kč a nákladů oprávněného a nákladů exekuce. Exekučním titulem je: vykonatelné rozhodnutí č.j. MURA/51372/2016 ze dne 23.09.2016, který vydal: Městský úřad Rakovník.

2. Označení přihlášených pohledávek

Žádný věřitel nepřihlásil svou pohledávku.

3. Práva a závady

Zástavní práva: dle LV.

Nájemní práva: nezjištěna

Věcná břemena: nezjištěna

Na nemovitostech a jejich příslušenství neváznou žádná práva nebo závady ve smyslu ustanovení § 336a odst. 1 písm. a) o.s.ř., které by zvyšovaly či snižovaly cenu odhadu;


Nemovitosti a jejich příslušenství nejsou zatíženy závadami, které prodejem v dražbě nezaniknou; Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.);

4. Předkupní právo

Předkupní právo nebylo u soudního exekutora nikým prokázáno.

5. Vylučovací žaloba/Práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu; nebylo zjištěno, že by vůči povinnému bylo před zahájením dražby zahájeno insolvenční řízení nebo že by na jeho majetek byl prohlášen konkurz.

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).