Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/3 pozemku v obci Senice, okres Nymburk

26 000,-Kč

Vloženo: 21.2.2018 14:25 | Číslo dražby: 45353

Dražba začala 05.04.2018 13:00:00 Dražba skončila 05.04.2018 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 27421 / 13 - 166
Počáteční cena:
22 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
33 000,-Kč
Dražební jistota:
2 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Nymburk
Město:
Senice
Podíl:
1/3
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Praha,pobočka pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Orlická 2020/2, 130 00 Praha – Vinohrady, IČ:
41197518, proti povinnému ZVOLSKÝ Miroslav, č.p. 24, 290 01 Choťánky, IČ: 10226893, nar. 8.9.1956, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 27421//13-166

Oceňovaný pozemek se nachází cca 1 km západně od okraje zastavěné části obce Senice. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 4 886 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Své pohledávky přihlásili do zahájení dražebního jednání dle ust. 336f o. s. ř. tito věřitelé:
Okresní správa sociálního zabezpečení Nymburk, U Prádelny 384/, 288 02 Nymburk, IČ: 00006963 přihlásil dne 22.3.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 17.841,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Pohledávka oprávněného činí 20.617,76 Kč

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.

3. žaloba na vyloučení věci

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.21083705.04.2018 13:01:371 000,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.21115005.04.2018 13:19:161 000,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.21393505.04.2018 13:19:461 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.21115005.04.2018 13:24:541 000,-Kč26 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. námitky proti udělení příklepu a rozhodnutí o námitkách

Dražitel č. 210837 podal námitky následujícího znění:
„U dražby č.45353 nebyl videt pruběžný čas do konce dražby a nebyly vidět přihozy jednotlivých učastníků“.

Námitky neshledávám důvodnými. Z textu námitky i z pozdějšího telefonátu dražitele lze usuzovat, že dražitel, jenž námitky podal se domnívá, že jediný příhoz až do konce dražby ve 13:30 učinil on, jelikož příhoz jiného dražitele na webových stránkách www.exdrazby.cz nezaznamenal. Exekutorský kandidát k tomu uvádí, že dražitel byl náležitě poučen v dražební vyhlášce, kde bylo ve výroku IV. výslovně uvedeno: „Jednotlivé příhozy všech dražitelů a jejich výše jsou chronologicky a časově za sebou řazeny a vždy bezprostředně zobrazeny na portálu www.exdrazby.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě. Pro aktuální zobrazení všech informací o tom je nutné průběžně provádět aktualizaci webové stránky použitím tlačítka nebo odkazem „Aktualizovat“ (F5).“ Lze se proto domnívat, že dražitel webové stránky neaktualizoval a je tedy možné, že příhoz dalšího dražitele nemusel zaznamenat. Tyto skutečnosti však nemohou jít k tíži jiných dražitelů. Odůvodnění proč byly námitky shledány nedůvodnými bude uvedeno v usnesení o příklepu, které bude dražiteli, jenž námitky podal rovněž doručeno. Dražitel, který námitky podal, má právo na odvolání do usnesení o příklepu. Dražební jistota se dražiteli, jenž vznesl námitky proti příklepu vrací až po právní moci usnesení o příklepu.

Mgr. Jan Zdražílek
exekutorský kandidát
Mgr. Jaroslava Homoly
soudního exekutora

2. Ukončení dražby

Příklep byl udělen vydražiteli.Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 05.04.2018 v 13:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.211150
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 26 000,-Kč

Zveřejněno dne 05.04.2018 v 13:30:00


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.