Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/6 rodinného domu s pozemky v obci Ledce, k.ú. Ledce u Židlochovic, okres Brno-venkov - ODROČENO Z 5.4.2018

383 333,-Kč

Vloženo: 22.2.2018 15:59 | Číslo dražby: 45383

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
030 EX 02794 / 12 - 372
Cena stanovena znalcem:
383 333,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-venkov
Město:
Ledce
Podíl:
1/6
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, pobočka Brno, Cejl 476/5, 658 16 Brno, IČ: 47114304, proti povinnému KRČÁLOVÁ Jana, č.p. 25, 671 07 Vratěnín, IČ: 75776219, nar. 30.4.1957, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 2794/12-372.

Rodinný dům se nachází na severním okraji obce Ledce, mimo souvisle zastavěnou část, po levé straně silnice ve směru na Rajhrad, od které je vzdálen cca 70 m. Hlavní část rodinného domu je zděná, dvoupodlažní, nepodsklepená a zastřešená plochou střechou. Dále má dům v levé části menší přístavbu, která je rovněž zděná a bez podsklepení, ale pouze přízemní a zastřešená sedlovou střechou. Patro domu je přístupné samostatně po krytém schodišti umístěném v přístavbě. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 14 znaleckého posudku.
Dle informací sdělených při místním šetření pochází původní část domu, tj. převážná část přízemí z roku 1968. Následně došlo cca před 20 lety k rozšíření přízemí v levé zadní části přístavbou (sklad) a k vybudování nástavby patra se související přístavbou schodiště v zadní části. Nedokončená zůstala fasáda a některé další prvky, např. povrch schodiště, část podhledu v patře apod. Objekt byl původně vytápěn ústředním topením s kotlem na tuhá paliva. V současné době je ústřední topení nefunkční (chybí kotel) a vytápění j řešeno náhradním způsobem – lokální kamna na tuhá paliva, ovšem pouze v některých místnostech. Stav objektu lze hodnotit jako zanedbaný. Dům působí dojmem stavby ve špatném stavu, i když hlavní dlouhodobé konstrukce poruchy nevykazují, což je dáno zejména zanedbanou údržbou a značným opotřebením interiérových prvků. K pozemku p.č. 333, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 58 je na LV č. 514 dále zapsáno věcné břemeno bytu a užívání pro paní Františku Krčálovou.

Jedná se o soubor sousedících a navazujících pozemků o celkové výměře 14.819 m2, které společně tvoří přibližně lichoběžníkový útvar. Přibližně uprostřed je umístěn výše uvedený rodinný dům č.p. 58, jenž je součástí pozemku p.č. 333. Pozemky jsou situovány po levé straně silnice ve směru na Rajhrad, ve středně svažitém terénu, který se zvedá od této silnice severozápadním směrem. Od okolních pozemků jsou předmětné pozemky převážně odděleny oplocením z pletiva. Lokalita je přístupná z uvedené silnice, která leží v místě na pozemku p.č. 384/1 (ostatní plocha, silice) ve vlastnictví Jihomoravského kraje, a to odbočující prašnou cestou vedoucí přes pozemek p.č. 384/2 (ostatní plocha, silice), u kterého je v KN zapsáno duplicitní vlastnictví Jihomoravského kraje a fyzické osoby, a dále již pokračující po oceňovaných pozemcích.

Bližší popis pozemků je uveden na str. 16 až 18 znaleckého posudku.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů


Věřitel AB 4 B. V., registrační číslo: 34186049, se sídlem Strawinskylaan 933, WTC Twr B, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, zast. Mgr. Vladimír Štekl, advokát, IČ: 66253144, U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, přihlásil dne 22.2.2018 pohledávku v celkové výši 44.926,19 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Znojmo, IČ: 00006963, Vídeňská třída 701/31, 669 02 Znojmo, přihlásil dne 26.2.2018 pohledávky v celkové výši 216.744,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, IČ: 66253080, 26. dubna 573/10, 350 02 Cheb, přihlásil dne 27.2.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 27.2.2018 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Eva Koutníková, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Znojmo, IČ: 02975122, Jezuitské náměstí 156/2, 669 01 Znojmo, přihlásila dne 1.3.2018 pohledávku v celkové výši 6.655,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká pojišťovna, a.s., IČ: 45272956, Spálená 75/16, Praha 1, zast. JUDr. Karel Valdauf, advokát, IČ: 67795889, náměstí Vinohradská 938/37, Praha 2, přihlásil dne 19.3.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 23.046,69 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel COFIDIS, s.r.o., IČ: 27179907, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, zast. Mgr. Jiří Sita, advokát, IČ: 71330593, Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 21.3.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 111.610,33 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel SPM INVEST, a.s., IČ: 27239306, Stříbrná Lhota 747, 252 10 Mníšek pod Brdy, zast. Mgr. Šimona Mašková, advokátka, IČ: 40572366, Husitská 344/63, Praha 3, přihlásil dne 21.3.2018 pohledávku v celkové výši 228.178,56 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Znojmě, IČ: 72080043, nám. Svobody 8, 669 01 Znojmo, přihlásil dne 27.3.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 114.568,28 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, Opletalova 1603/57, Praha, zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, U Garáží 1611/1, Praha, přihlásil dne 3.4.2018 pohledávku ve výši 12.658,07 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 51.038,52 Kč.

2. Předkupní právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.):
- Věcné břemeno bytu a užívání, oprávnění pro Františka Krčalová, Bratislavská 238/59, 602 00 Brno-Zábrdovice, nar. 2.12.1932, povinnost k parc. č. 333, Listina Usnesení Okresního soudu Brno-venkov ve věci projednání dědictví D 933/1999 ze dne 21.12.1999.

Dražba zatím nezačala