Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Id. 1/6 rodinného domu s pozemkem o celkové výměře 242 m2 v obci Milíčeves, část obce Slatiny-Milíčeves, okres Jičín

61 670,-Kč

Vloženo: 13.3.2018 10:14 | Číslo dražby: 45633

Dražba začala 25.04.2018 10:00:00 Dražba skončila 25.04.2018 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
095 EX 00979 / 17 - 165
Počáteční cena:
61 670,-Kč
Cena stanovena znalcem:
92 500,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Jičín
Město:
Slatiny
Ulice:
Milíčeves č.p. 54
GPS souradnice:
50.379688, 15.402072
Podíl:
1/6
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

s ohledem na charakter nemovitostí se prohlídka před dražbou nekoná

Popis předmětu dražby

Oceňované nemovité věci se nacházejí v zastavěné části obce Slatina, část obce Milíčeves-Malá Strana. Dům je samostatně stojící, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Základy domu jsou kamenné, nosné svislé konstrukce zděné ze smíšeného zdiva, střecha je sedlová a pultová, krov dřevěný, krytina z vlnitého eternitu, částečně chybí oplechování z pozinkovaného plechu. Fasádní omítka břízolitová, stropy dřevěné trámové, vnitřní omítky jsou štukové, okna dřevěná dvojitá špaletová, podlahy betonové. Vytápění lokálně na tuhá paliva, ohřev vody el. bojlerem. Kuchyň je vybavena sporákem na PB, dveře jsou náplňové. Dům je napojen na elektro 230V a 400V, voda ze studny, odpady do jímky, plyn přiveden na pozemek.

Dispoziční řešení objektu je 2+1, užitná plocha 56,24 m2, obsahuje tyto místnosti: chodba, kuchyň, pokoj, ložnice, veranda se sprchou a umyvadlem. K domu náleží chlév, kolna a suché WC.

Samotná obec Slatiny se nachází v Královéhradeckém kraji, 10 km jižně od města Jičína směrem na Nový Bydžov. Občanskou vybavenost v obci tvoří škola, školka, obecní knihovna, ordinace praktického a zubního lékaře, prodejna potravin, pošta. Hromadná doprava je zajišťována autobusem.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 4
JUDr. Jana Tvrdková
Hornokrčská 650/29
Praha 4-Krč
140 00
tel: +420 244 400 604
email: zde
dat. schránka: ggtg856 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Označení řízení

Ve věci exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného Česká spořitelna, a.s., IČ:45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, proti povinným 1) Pavel Andrt, nar. 06.10.1985, Jindřišská čp. 291 / čo. 20, 417 31 Novosedlice-Novosedlice, 2) František Tříska, nar. 13.10.1959, IČ:11202041, Borská čp. 386, 198 00 Praha 9-Kyje, 3) Karel Brož, nar. 24.02.1959, IČ:13820010, U Kaštanu čp. 1218 / čo. 2, 169 00 Praha 6- Břevnov, 4) Jiří Macháč, nar. 21.03.1949, Jaroslava Ježka čp. 777 / čo. 7, 790 01 Jeseník, a 5) Jiří Toupal, nar. 08.10.1961, Ocelíkova čp. 672 / čo. 1, 149 00 Praha 4-Háje, v částce 4 992 000,00 Kč s příslušenstvím a pro náklady exekuce, se dne 25.04.2018 na portálu www.exdrazby.cz koná podle ustanovení § 336o zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, první dražba nemovitých věcí povinného ad 3) Karel Brož, nar. 24.02.1959, IČ:13820010, U Kaštanu čp. 1218 / čo. 2, 169 00 Praha 6- Břevnov.

Záznamu o elektronické dražbě nemovitých věcí byla přidělena sp. zn. 095 Ex 979/17.

Předmět dražby:

id. 1/6 (ideální jedna šestina)

pozemku parc.č. 229 o výměře 242 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) – součástí pozemku je stavba č.p. 54 (rodinný dům) -, vše v katastrálním území Milíčeves, obec Slatiny, část obce Milíčeves, zapsaných na listu vlastnictví č. 215, vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín;

s příslušenstvím, které tvoří studna, přípojka elektřiny, přípojka plynu, jímka, chlév, kolna a suché WC;

adresa nemovitých věcí Milíčeves č.p. 54, 506 01 Slatiny-Milíčeves (Malá Strana).

Osoby s možností přístupu do elektronického systému dražeb:

Mgr. David Hozman, exekutorský kandidát
Stanislav Tvrdek, zaměstnanec soudního exekutora
Oprávněný: nepodal žádost o přístup k technickému vybavení pro registraci a účast v dražbě
Povinný ad 3): nepodal žádost o přístup k technickému vybavení pro registraci a účast v dražbě
Dražitelé: viz identifikace účastníků dražby

Dražbu lze veřejně sledovat bez provedení registrace na portálu www.exdrazby.cz.

2. Poučení účastníků elektronické dražby

Jako dražitel se může dražebního jednání zúčastnit pouze ten, kdo je registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu „www.exdrazby.cz“, doložil svou totožnost, k dražbě se přihlásil a zaplatil dražební jistotu ve lhůtě a podle podmínek uvedených v dražební vyhlášce.

Při vlastní licitaci, tj. podávání nabídek dražitelů, musí být nabídka učiněna alespoň ve výši stanoveného nejnižšího podání. Každé další podání (nabídka) musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený nejnižší možný příhoz. Nejnižší možný příhoz činí 1 000,00 Kč. Podání je pokládáno za učiněné jedině tehdy, bylo-li elektronickým systémem dražeb dražiteli zpětně potvrzeno. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Dražba pokračuje, pokud dražitelé činí vyšší podání. Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno přípustné podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění tohoto podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí udělením příklepu dražiteli s nejvyšším podáním.

Pokud se zúčastní dražby spoluvlastník nemovitých věcí a učiní stejné nejvyšší podání jako jiný dražitel, a to včetně dražitele s prokázaným předkupním právem anebo s prokázanou výhradou zpětné koupě, bude mu udělen příklep.

Dražitel s nejvyšším podáním a výše tohoto podání se zveřejní v elektronickém systému dražeb. Vydražitel musí nejvyšší podání zaplatit do 30 kalendářních dnů ode dne právní moci usnesení o příklepu. Na zaplacení se započte složená dražební jistota. Ostatním dražitelům bude dražební jistota vrácena po skončení dražebního jednání. Vlastnictví k vydražené nemovité věci přechází na vydražitele po zaplacení nejvyššího podání, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovité věci dnem následujícím po dni doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí 15 kalendářních dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklep. Předražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc dnem následujícím po dni, kdy mu bylo doručeno usnesení o předražku.

Usnesení o příklepu se zveřejní v elektronickém systému dražeb. Písemně bude usnesení o příklepu vyhotoveno do tří kalendářních dnů a bude doručeno oprávněnému, povinnému ad 3) a vydražiteli. Po právní moci usnesení o příklepu a po zaplacení nejvyššího podání, případně předražku, rozvrhne soudní exekutor rozdělovanou podstatu.

3. Nepřítomnost překážky provedení dražby

Do zahájení dražebního jednání nebylo soudnímu exekutorovi doloženo, že by byl podán návrh na vyloučení majetku, tj. dražených nemovitých věcí, z exekuce ve smyslu ustanovení § 267 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Do zahájení dražebního jednání nebylo zjištěno, že by proti povinnému ad 3) byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení v režimu právní úpravy dle zákona č. 186/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Rovněž není známo, že by proti povinnému byl nařízen výkon rozhodnutí, resp. vydán exekuční příkaz o provedení exekuce prodejem závodu.

4. Rozhodnutí dle ustanovení § 336i odst. 3 o.s.ř.

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě.

Soudnímu exekutorovi nebylo do zahájení dražebního jednání oznámeno žádné věcné břemeno, výměnek anebo nájemní, pachtovní či předkupní právo, které by vázlo na dražených nemovitých věcech.

Oznámení o přihlášených pohledávkách bude dle ustanovení § 336p odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zveřejněno do 7 kalendářních dnů ode dne skončení dražby.

Informace na konci dražby
1. Ukončení dražby

Dražba skončila, aniž by bylo učiněno podání.

Výsledek dražby
Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.

Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit nejdříve po uplynutí tří kalendářních měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).