Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o výměře 1841 m2 (trvalý travní porost), v obci Krásná Lípa, okres Děčín

191 340,-Kč

Vloženo: 13.3.2018 15:51 | Číslo dražby: 45640

Dražba začala 02.05.2018 12:00:00 Dražba skončila 02.05.2018 13:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
095 EX 01017 / 15 - 111
Počáteční cena:
191 340,-Kč
Cena stanovena znalcem:
287 000,-Kč
Dražební jistota:
40 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Děčín
Město:
Krásná Lípa
Ulice:
Frindova ulice
GPS souradnice:
50.912406, 14.516994
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

s ohledem na charakter nemovitostí se prohlídka před dražbou nekoná

Popis předmětu dražby

Oceňované pozemky se nachází v širším centru města Krásná Lípa na Děčínsku. Situovány jsou v tradiční zástavbě rodinných domů a jsou mírně svažité. Přístup k pozemkům je z obecní zpevněné komunikace. Dle platného územního plánu města jde o plochy smíšené obytné a na hranici pozemků jsou vedeny inženýrské sítě.

Město Krásná Lípa má 3 600 obyvatel, nachází se na rozhraní CHKO Lužické hory a NP České Švýcarsko. Veškerá občanská vybavenost v místě. Při hranici pozemku parc.č. 617/9 a pozemku parc.č. 617/10 vede přepad z rybníka nacházejícího se na pozemku parc.č. 616; strouha je zčásti vedena v podzemí trubkami, zčásti na povrhu pozemků.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 4
JUDr. Jana Tvrdková
Hornokrčská 650/29
Praha 4-Krč
140 00
tel: +420 244 400 604
email: zde
dat. schránka: ggtg856 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Označení řízení

Ve věci exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., IČ:44848943, Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, proti povinné Lucie Petružálková, nar. 21.06.1977, IČ:68279647, Frindova čp.612 / čo.24, 407 46 Krásná Lípa, v částce 3 000 000,00 Kč s příslušenstvím a pro náklady exekuce, se dne 02.05.2018 na portálu www.exdrazby.cz koná podle ustanovení § 336o zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, první dražba nemovitých věcí.

Záznamu o elektronické dražbě nemovitých věcí byla přidělena sp. zn. 095 Ex 1017/15.

Předmět dražby:

pozemek parc.č. 617/1 o výměře 814 m2 (trvalý travní porost), pozemek parc.č. 617/9 o výměře 159 m2 (trvalý travní porost) a pozemek parc.č. 617/10 o výměře 868 m2 (trvalý travní porost), vše v katastrálním území Krásná Lípa, obec Krásná Lípa, zapsané na listu vlastnictví č. 1410, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk;

adresa nemovitých věcí Frindova ulice, 407 46 Krásná Lípa, okres Děčín.

Osoby s možností přístupu do elektronického systému dražeb:

Mgr. David Hozman, exekutorský kandidát
Stanislav Tvrdek, zaměstnanec soudního exekutora
Oprávněný: nepodal (-a) žádost o přístup k technickému vybavení pro registraci a účast v dražbě
Povinná: podal (-a) žádost o přístup k technickému vybavení pro registraci a účast v dražbě
Dražitelé: viz identifikace účastníků dražby

Dražbu lze veřejně sledovat bez provedení registrace na portálu www.exdrazby.cz.

2. Poučení účastníků elektronické dražby

Jako dražitel se může dražebního jednání zúčastnit pouze ten, kdo je registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu „www.exdrazby.cz“, doložil svou totožnost, k dražbě se přihlásil a zaplatil dražební jistotu ve lhůtě a podle podmínek uvedených v dražební vyhlášce.

Při vlastní licitaci, tj. podávání nabídek dražitelů, musí být nabídka učiněna alespoň ve výši stanoveného nejnižšího podání. Každé další podání (nabídka) musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený nejnižší možný příhoz. Nejnižší možný příhoz činí 5 000,00 Kč. Podání je pokládáno za učiněné jedině tehdy, bylo-li elektronickým systémem dražeb dražiteli zpětně potvrzeno. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Dražba pokračuje, pokud dražitelé činí vyšší podání. Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno přípustné podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění tohoto podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí udělením příklepu dražiteli s nejvyšším podáním.

Dražitel s nejvyšším podáním a výše tohoto podání se zveřejní v elektronickém systému dražeb. Vydražitel musí nejvyšší podání zaplatit do 30 kalendářních dnů ode dne právní moci usnesení o příklepu. Na zaplacení se započte složená dražební jistota. Ostatním dražitelům bude dražební jistota vrácena po skončení dražebního jednání. Vlastnictví k vydražené nemovité věci přechází na vydražitele po zaplacení nejvyššího podání, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovité věci dnem následujícím po dni doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí 15 kalendářních dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklep. Předražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc dnem následujícím po dni, kdy mu bylo doručeno usnesení o předražku.

Usnesení o příklepu se zveřejní v elektronickém systému dražeb. Písemně bude usnesení o příklepu vyhotoveno do tří kalendářních dnů a bude doručeno oprávněnému, povinné a vydražiteli. Po právní moci usnesení o příklepu a po zaplacení nejvyššího podání, případně předražku, rozvrhne soudní exekutor rozdělovanou podstatu.

3. Rozhodnutí dle ustanovení § 336i odst. 3 o.s.ř.

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě.

Soudnímu exekutorovi nebylo do zahájení dražebního jednání oznámeno žádné věcné břemeno, výměnek anebo nájemní, pachtovní či předkupní právo, které by vázlo na dražených nemovitých věcech.

Oznámení o přihlášených pohledávkách bude dle ustanovení § 336p odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zveřejněno do 7 kalendářních dnů ode dne skončení dražby.

4. Rozhodnutí dle ustanovení § 336i odst. 3 o.s.ř.

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě.

Soudnímu exekutorovi nebylo do zahájení dražebního jednání oznámeno žádné věcné břemeno, výměnek anebo nájemní, pachtovní či předkupní právo, které by vázlo na dražených nemovitých věcech.

Oznámení o přihlášených pohledávkách bude dle ustanovení § 336p odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zveřejněno do 7 kalendářních dnů ode dne skončení dražby.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.21628402.05.2018 12:28:520,-Kč191 340,-Kč
Informace na konci dražby
1. Udělení příklepu

Z uvedeného důvodu exekutorským kandidátem vydáno v souladu s ustanovením § 336j odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, toto usnesení:

I.
Vydražiteli Tomáš Biksadský, r.č. …………………., Dětenice čp. 141, 507 24 Dětenice, se uděluje příklep za nejvyšší podání v částce 191 340,00 Kč na vydražených nemovitých věcech, a to:

pozemku parc.č. 617/1 o výměře 814 m2 (trvalý travní porost), pozemku parc.č. 617/9 o výměře 159 m2 (trvalý travní porost), a pozemku pac.č. 617/10 o výměře 868 m2 (trvalý travní porost), vše v katastrálním území Krásná Lípa, obec Krásná Lípa, zapsané na listu vlastnictví č. 1410, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

II.
Lhůta k zaplacení nejvyššího podání se stanoví do 30 kalendářních dnů ode dne právní moci tohoto usnesení. Na nejvyšší podání se započítává vydražitelem složená jistota ve výši 40 000,00 Kč. Nejvyšší podání doplatí vydražitel na účet úschov soudního exekutora číslo 6059690111/6000 pod VS 10172015 a SS …………………..

III.
Povinná je povinna vyklidit vydražené nemovité věci specifikované ve výroku I. tohoto usnesení a vyklizené vydražené nemovité věci předat vydražiteli Tomáš Biksadský, r.č. …………………., Dětenice čp. 141, 507 24 Dětenice, do 15 kalendářních dnů ode dne právní moci tohoto usnesení anebo ode dne doplacení nejvyššího podání, bude-li nejvyšší podání doplaceno až po právní moci tohoto usnesení.


Proti usnesení o udělení příklepu lze podat odvolání do 15 kalendářních dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem prostřednictvím soudního exekutora. Osobami aktivně legitimovanými k podání odvolání jsou oprávněný, povinná, vydražitel a dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, pokud mají za to, že byli průběhem dražby zkráceni na svých právech.

Do 15 kalendářních dní od dne zveřejnění tohoto usnesením lze navrhnout nabytí vydražených nemovitých věcí za částku alespoň o jednu čtvrtinu vyšší, než činí nejvyšší dosažené podání (předražek). Minimální výše předražku se stanoví částkou 239 175,00 Kč. Předražek musí být uhrazen nejpozději do dne 17.05.2018. Návrh na předražek je nutné uplatnit vůči soudnímu exekutorovi podáním, které musí splňovat náležitosti dle ustanovení § 42 o.s.ř., tedy musí být z něho patrno, které exekuce prodejem nemovitých věcí se týká, a v jaké výši je předražek činěn. Podpis navrhovatele na podání musí být úředně ověřen. Předražek musí navrhovatel zaplatit převodem na účet úschov soudního exekutora číslo 6059690111/6000 pod VS 10172015 a SS rodné číslo IČ předražitele, případně složením v hotovosti do pokladny soudního exekutora v sídle exekutorského úřadu. K platbě převodem na účet úschov soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li zjištěno, že na účet úschov soudního exekutora také v uvedené lhůtě došla. Nebude-li předražek řádně a včas zaplacen, soudní exekutor nebude k návrhu na předražek přihlížet. Bude-li učiněno více předražků, nemovité věci nabude ten navrhovatel, který učinil předražek nejvyšší. Učiní-li stejný nejvyšší předražek více osob, nemovité věci nabude vydražitel, neučinil-li nejvyšší předražek vydražitel, pak nemovité věci nabude ta osoba, která návrh na předražek učinila jako první.

Usnesení o udělení příklepu bylo vydáno pod sp. zn. 095 Ex 1017/15-128.Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 02.05.2018 v 13:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.216284 - Tomáš Biksadský - Dětenice 141, Dětenice, 507 24
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 191 340,-Kč

Zveřejněno dne 02.05.2018 v 13:00:00

Výše uvedená dražba právě skončila.

Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.

Do 15 kalendářních dní od dne zveřejnění usnesením o příklepu lze navrhnout nabytí vydražených nemovitých věcí za částku alespoň o jednu čtvrtinu vyšší, než činí dosažené nejvyšší podání (předražek).