Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
NEDRAŽÍ SE - Podíly na pozemcích v obci Kamenice-Těptín, okres Praha-východ - EXEKUCE ZAPLACENA

785 200,-Kč

Vloženo: 16.4.2018 17:19 | Číslo dražby: 46077

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Ukončeno - zaplaceno
Číslo jednací:
095 EX 01716 / 15 - 116
Cena stanovena znalcem:
785 200,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Praha-východ
Město:
Kamenice
Podkategorie:
Zemědělská půda
Plocha užitná:
11050 m²
Plocha pozemku:
11050 m²
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

s ohledem na charakter nemovitosti se prohlídka před dražbou nekoná

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:

id. 2/3 (ideální dvě třetiny) pozemku parc.č. 522/2 o výměře 9183 m2 (orná půda) a pozemku parc.č. 522/12 o výměře 1430 m2 (orná půda), vše v katastrálním území Těptín, obec Kamenice, zapsaných na listu vlastnictví č. 1122, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha východ;

a

id. 1/6 (ideální jedna šestina) pozemku parc.č. 518/6 o výměře 437 m2 (ostatní plocha) v katastrálním území Těptín, obec Kamenice, zapsaném na listu vlastnictví č. 1328, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha východ.

Pozemky tvoří jeden hospodářský celek.

Předmětné pozemky leží východně od části obce Kamenice-Těptín, cca 20 metrů od zastavěné části obce. Pozemky mají nepravidelný půdorys a jsou rovinné. Přístup k pozemkům je zajištěn po nezpevněné komunikaci. Vzdálenost od Hlavního mesta Prahy 18 km, vzdálenost od Jesenice 11,5 km.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 4
JUDr. Jana Tvrdková
Hornokrčská 650/29
Praha 4-Krč
140 00
tel: +420 244 400 604
email: zde
dat. schránka: ggtg856 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Označení řízení

Ve věci exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného Město Říčany, IČ:00240702, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany, proti povinnému František Koprolín, nar. 03.04.1963, IČ:43106331, Husovo náměstí čp.31, 294 28 Chotětov, v částce 25 000,00 Kč s příslušenstvím a pro náklady exekuce, se dne 30.05.2018 na portálu www.exdrazby.cz koná podle ustanovení § 336o zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, čtvrtá dražba nemovitých věcí.

Záznamu o elektronické dražbě nemovitých věcí byla přidělena sp. zn. 095 Ex 1716/15-129.

Předmět dražby:

id. 2/3 (ideální dvě třetiny)
pozemku parc.č. 522/2 o výměře 9183 m2 (orná půda) a pozemku parc.č. 522/12 o výměře 1430 m2 (orná půda), vše v katastrálním území Těptín, obec Kamenice, zapsaných na listu vlastnictví č. 1122, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha východ; a

id. 1/6 (ideální jedna šestina)
pozemku parc.č. 518/6 o výměře 437 m2 (ostatní plocha) v katastrálním území Těptín, obec Kamenice, zapsaném na listu vlastnictví č. 1328, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha východ;

adresa nemovitých věcí: obec Kamenice, část obce Těptín, okres Praha-východ.

Osoby s možností přístupu do elektronického systému dražeb:

Mgr. David Hozman, exekutorský kandidát
Stanislav Tvrdek, zaměstnanec soudního exekutora
Oprávněný: nepodal (-a) žádost o přístup k technickému vybavení pro registraci a účast v dražbě
Povinný: nepodal (-a) žádost o přístup k technickému vybavení pro registraci a účast v dražbě
Dražitelé: viz identifikace účastníků dražby

Dražbu lze veřejně sledovat bez provedení registrace na portálu www.exdrazby.cz.

2. Poučení účastníků elektronické dražby

Jako dražitel se může dražebního jednání zúčastnit pouze ten, kdo je registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu „www.exdrazby.cz“, doložil svou totožnost, k dražbě se přihlásil a zaplatil dražební jistotu ve lhůtě a podle podmínek uvedených v dražební vyhlášce.

Při vlastní licitaci, tj. podávání nabídek dražitelů, musí být nabídka učiněna alespoň ve výši stanoveného nejnižšího podání. Každé další podání (nabídka) musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený nejnižší možný příhoz. Nejnižší možný příhoz činí 5 000,00 Kč. Podání je pokládáno za učiněné jedině tehdy, bylo-li elektronickým systémem dražeb dražiteli zpětně potvrzeno. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Dražba pokračuje, pokud dražitelé činí vyšší podání. Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno přípustné podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění tohoto podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí udělením příklepu dražiteli s nejvyšším podáním.

Pokud se zúčastní dražby spoluvlastník nemovitých věcí a učiní stejné nejvyšší podání jako jiný dražitel, bude mu udělen příklep.

Dražitel s nejvyšším podáním a výše tohoto podání se zveřejní v elektronickém systému dražeb. Vydražitel musí nejvyšší podání zaplatit do 30 kalendářních dnů ode dne právní moci usnesení o příklepu. Na zaplacení se započte složená dražební jistota. Ostatním dražitelům bude dražební jistota vrácena po skončení dražebního jednání. Vlastnictví k vydražené nemovité věci přechází na vydražitele po zaplacení nejvyššího podání, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovité věci dnem následujícím po dni doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí 15 kalendářních dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklep. Předražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc dnem následujícím po dni, kdy mu bylo doručeno usnesení o předražku.

Usnesení o příklepu se zveřejní v elektronickém systému dražeb. Písemně bude usnesení o příklepu vyhotoveno do tří kalendářních dnů a bude doručeno oprávněnému, povinnému a vydražiteli. Po právní moci usnesení o příklepu a po zaplacení nejvyššího podání, případně předražku, rozvrhne soudní exekutor rozdělovanou podstatu.

3. Nepřítomnost překážky provedení dražby

Do zahájení prvního dražebního jednání nikdo neuplatnil právo, které nepřipouští provedení dražby. Při dalším dražebním jednání není možné uplatnit právo, které nepřipouští provedení dražby.

Do zahájení dražebního jednání nebylo zjištěno, že by proti povinnému byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení v režimu právní úpravy dle zákona č. 186/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Rovněž není známo, že by proti povinnému byl nařízen výkon rozhodnutí, resp. vydán exekuční příkaz o provedení exekuce prodejem závodu.

4. Rozhodnutí dle ustanovení § 336i odst. 3 o.s.ř.

Do zahájení prvního dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo anebo výhradu zpětné koupě. Při dalším dražebním jednání není možné uplatnit předkupní právo.

Soudnímu exekutorovi nebylo do zahájení prvního dražebního jednání oznámeno žádné věcné břemeno, výměnek anebo nájemní, pachtovní či předkupní právo, které by vázlo na dražených nemovitých věcech.

Oznámení o přihlášených pohledávkách bylo dle ustanovení § 336p odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zveřejněno dne 06.04.2017.

Výsledek dražby